Naslovnica MINA Business Potrebna redovna saradnja revizorskih odbora i menadžmenta

Potrebna redovna saradnja revizorskih odbora i menadžmenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja između revizorskog odbora i menadžmenta mora biti redovna, blagovremena i sadržajna, kako bi se uspostavio odgovorni i transparentni sistem finansijskog izvještavanja i internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

Profesor kompanijskog prava i senator Državne revizorske institucije (DRI), Branislav Radulović, kazao je da su povećanje kompleksnosti finansijskih i poslovnih transakcija, uvećanje računovodstvenih i regulatornih zahtjeva i konstantno metodološko unapređenje standarda za finansijsko izvještavanje, dodatni zahtjevi koji podižu odgovornost i zahtjeve prema rukovodno/upravljačkim strukturama kompanija za tačno i blagovremeno sastavljanje i objavljivanje finansijskih i drugih poslovnih izvještaja.

“Jedna od zajedničkih karakteristika svih preduzeća je ostvarenje dobiti i stoga, ova društva, kao profitne organizacije, dužna su da vrše finansijsko izvještavanje i raspoređivanje ostvarene dobiti na članove društva”, naveo je Radulović na seminaru o ulozi i značaju odbora za reviziju u privrednim društvima.

Seminar, koji je organizovala PKCG u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, bio je namijenjen menadžmentu i zaposlenima na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima, koja shodno zakonima o reviziji i privrednim društvima moraju da imaju to tijelo.

Radulović je objasnio da je, u svrhu zakonitog i tačnog izvještavanja članova društva i drugih zainteresovanih subjekata, preduzeće dužno da uspostavi odgovarajuće računovodstvo i podliježe obavezi revizije finansijskih izvještaja.

“Imperativ za uspješan poslovni menadžment u privrednim društvima je uspostavljanje odgovornog i transparentnog sistema finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i dugih zainteresovanih subjekata, odnosno regulatora, investitora, banaka i drugih kreditora. Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora, imaju odbori za reviziju”, naveo je Radulović.

Iz PKCG je saopšteno da odbore za reviziju uspostavljaju skupštine akcionara ili drugi organi u kompaniji u skladu sa zakonom i statutom društva i oni moraju biti organizovani u vidu stalnog tijela.

U pogledu osnivanja i nadležnosti za imenovanje revizorskog odbora, praksa se u različitim zemljama bitno razlikuje, na način da u nekim državama postoji zakonska obaveza osnivanja ovog tijela, dok se u drugim revizorskim odborima, na bazi dobrovoljnosti, osniva samo društvo i na bazi sopstvenih, internih akata uređuje njegovo djelovanje.

“Primarna uloga odbora za reviziju jeste nadzor nad finansijskim i računovodstvenim procesima organizacije, tako da ovo tijelo služi kao veza između organa upravljanja i finansijskih službi sa jedne strane i eksterne i interne revizije sa druge strane”, kazao je Radulović.

On je naveo da su tri komponente nadzora – kontrolna, preventivna i savjetodavna funkcija koje odbor treba da ostvari.

Radulović je govorio i o odnosu odbora za reviziju sa menadžmentom, te internom i eksternom revizijom, a predstavio je praktična iskustva na ovu temu.

“Menadžment bi trebalo prepoznati važnost uloge odbora za reviziju u cilju unapređenja politika društva, dok bi odbor za reviziju trebalo da blagovremeno i odgovarajuće snadbjeva menadžement kvalitetnim informacijama od značaja za odlučivanje”, ocijenio je Radulović.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG, Mladen Perazić, kazao je da je donošenjem novog Zakona o reviziji proširen krug preduzeća koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije.

“Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja”, rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju tako da, u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, i drugo.

Sekretar za preduzetništvo Glavnog grada, Kemal Grbović, kazao je da seminar predstavlja još jedan dokaz dugogodišnje uspješne saradnje koju ostvaruju sa Privrednom komorom.

On je potencirao važnost teme s obzirom na obavezu osnivanja odbora za reviziju koja po novoj regulativi obuhvata veći broj privrednih subjekata.

“Od nastanka korporativnih preduzeća postavljalo se pitanje kako da vlasnici kontrolišu one koji upravljaju. U tom smislu, veliki značaj imaju odbori za reviziju sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja”, rekao je Grbović.

Prema njegovim riječima, cilj ustanovljenja stalnog odbora za reviziju je da se spriječe problemi koji mogu da proizađu iz uloge uprave organizacije da osigura postojanje i održavanje adekvatnog sistema interne kontrole.

“Odbor za reviziju pojačava sistem interne kontrole i interne te eksterne revizije”, zaključio je Grbović.

Najčitanije