2.5 C
Podgorica
January 18, 2021.
Naslovnica Glavna vijest Očekuje se odluka IBRD-a o kreditu vrijednom 25 miliona

Očekuje se odluka IBRD-a o kreditu vrijednom 25 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija završilo je pregovore sa Svjetskom bankom (SB) u vezi kredita od 25 miliona EUR, u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava usljed pandemije, a konačna odluka Odbora direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) očekuje se sredinom mjeseca.

Vlada je u četvrtak usvojila Informaciju o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom (EK) u okviru Programa makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19.

Kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose s javnošću, usljed epidemije koronavirusa u Crnoj Gori došlo je do pada ekonomskih aktivnosti, što je za posljedicu imalo pad budžetskih prihoda i neplanirani rast rashoda.

„U okviru brzog reagovanja Crne Gore, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih budžetskih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i eventualno stvaranje fiskalne rezerve za narednu, Ministarstvo finansija je, odmah nakon proglašenja pandemije, stupilo u kontakt sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), EK i SB, kao i sa domaćim i stranim bankama u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava“, rekli su iz Vlade.

U tom smislu je, kako su objasnili, kreditni aranžman vrijedan 74,2 miliona EUR sa MMF-om zaključen 23. juna.

„Kada je u pitanju kreditni aranžman sa SB, u iznosu od 25 miliona EUR, pregovori su završeni, a konačna odluka Odbora direktora IBRD-a očekuje se sredinom jula“, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o zaključenju kreditnog aranžmana sa EK, 25. maja, Evropski parlament (EP) i Savjet Evropske unije (EU) usvojili su odluku o obezbjeđivanju makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19.

Tom odlukom Crnoj Gori stavlja se na raspolaganje makrofinansijska pomoć do 60 miliona EUR u obliku zajma koja će se isplatiti u dvije rate od po 30 miliona EUR, sa razmakom od namanje tri mjeseca.

„U tom kontekstu, Vlada je prihvatila memorandum o razumijevanju i ugovor o kreditu između Evropske komisije kao zajmodavca, Crne Gore kao zajmoprimca i Centralne banke (CBCG), kao agenta zajmoprimca“, saopštili su iz Vlade.

Vlada je takođe utvrdila i Predlog zakona o standardizaciji, u cilju dalje harmonizacije nacionalnog sa zakonodavstvom EU u okviru Poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe.

„Zakonom se uređuje organizovanje i djelatnost nacionalnog tijela za standardizaciju Crne Gore, donošenje, objavljivanje, povlačenje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i druga pitanja od značaja za tu oblast“, navodi se u saopštenju.

Predlogom je definisano da poslove standardizacije u Crnoj Gori obavlja Institut za standardizaciju, kao nezavisno i neprofitno nacionalno tijelo.

Vlada je usvojila i Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje.

Usljed situacije izazvane pandemijom COVID-19, značajan dio analize posvećen je aktivnostima koje su obilježile period naglašene upotrebe digitalnih rješenja, odnosno konsolidaciji svih elektronskih resursa za rad službenika od kuće i kreiranju novih aplikativnih rješenja za informisanje javnosti i pružanje usluga građanima i privredi.

„Konstatovano je da je epidemiološka kriza pokazala da su aktivnosti koje je javna uprava sprovodila u prethodnom periodu na polju digitalizacije dobile na značaju. Ovaj period je obilježilo i sprovođenje povećanih promotivnih aktivnosti kako bi se građanim i privredi, kao i službenicima u javnoj upravi pružile potrebne informacije o korišćenju elektronskih usluga i novih aplikativnih rješenja“, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključenju ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za realizaciju projekta Program rekonstrukcije magistralnih puteva, tranša B i prihvatila tekst ugovora o finansiranju.

U Informaciji se podsjeća da je Odbor direktora EIB odobrio u julu 2018. godine kredit Crnoj Gori za finansiranje tog projekta u ukupnom iznosu od 80 miliona EUR. Taj iznos podjeljen je u dvije kreditne tranše, u okviru kojih je ugovor o finansiranju u vrijednosti od 40 miliona EUR zaključen 28. novembra 2018. godine.

„Preostalih 40 miliona EUR kreditnih sredstava iz tog aranžmana je predmet ugovora o finansiranju koji je predviđen Zakonom o budžetu za ovu godinu“, rekli su iz Vlade.

Ciljevi projekta su poboljšanje odabranih dionica puta, kako bi se obezbijedio odgovarajući kapacitet.

„Ukupan procijenjeni trošak projekta iznosi 185 miliona EUR, a sredstva za njegovu realizaciju većim dijelom biće obezbijeđena kod međunarodnih finansijskih insititucija“, objasnili su iz Vlade.

Vlada je usvojila i izvještaj o realizaciji treće faze projekta Hilajdu plus u kojem je novina, u odnosu na prethodne dvije, bila ta što učešće građana nije bilo obavezno.

„Ukupno je sklopljeno 377 ugovora o kreditu, dok je njihova vrijednost 18,59 miliona EUR. U trećoj fazi projekta stambeno pitanje riješilo je ukupno 377 domaćinstava, odnosno 906 građana“, precizira se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o početku realizacije četvrte faze tog projekta, koji se realizuje kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Kroz četvrtu fazu projekta predviđeno je da dodatnih oko 400 domaćinstava riješi stambeno pitanje.

Vlada je usvojila i Informaciju o prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja koji je pripremilo društvo za reviziju Crowe MNE, vezano za realizaciju projekta izgradnje hotela Durmitor Hotel and Villas, po mješovitom modelu poslovanja.

Riječ je o projektu koji je uvršten na listu razvojnih u oblasti turizma.

Prema analiziranoj dokumentaciji, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotelskog kompleksa kategorije pet zvjezdica na Žabljaku sa 68 smještajnih jedinice, predračunske vrijednosti 19,5 miliona EUR.

Namjera investitora je da u okviru hotela sa mješovitim modelom poslovanja otvori nova 104 radna mjesta.

Nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja u izvještajnom periodu, te da sprovođenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog finansijskog izvještaja.

Kontrolor je u izvještaju konstatovao da je Durmitor Hotel and Villas u svrhu realizacije projekta u izvještajnom periodu utrošilo 59,61 hiljadu EUR, dok je od početka realizacije projekta ukupno potrošeno 1,33 miliona EUR.

„U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da kompaniji Durmitor Hotel and Villas uputi urgenciju u vezi sa što skorijim početkom gradnje hotela, što će biti uslov zadržavanja projekta na listi razvojnih“, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o zahtjevima priređivača posebnih igara na sreću za produženje roka ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću za period mirovanja prava i obaveza.

Vlada je utvrdila da su priređivačima posebnih igara na sreću – kladioničkih i igara na automatima – mirovala prava i obaveze po zaključenim ugovorima o koncesiji u periodu od 15. marta do 4. maja.

Takođe, utvrđeno je i da su mirovala prava i obaveze i priređivačima posebnih igara na sreću u kazinima u periodu od 15. marta do 19. maja.

„Uprava za igre na sreću ovlašćena je da, na pojedinačni zahtjev koncesionara, zaključi anekse ugovora o koncesiji kojim se produžava pravo priređivanja posebnih igara na sreću, u skladu sa utvrđenim periodom mirovanja“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije