fbpx
28.9 C
Podgorica
August 9, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessObjavljen konkurs za operatora Univerzalnog servisa

Objavljen konkurs za operatora Univerzalnog servisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) raspisala je javni konkurs za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.

Ponude se mogu dostaviti svakog radnog dana od osam do 16 sati, do 30. septembrom do 11 sati i 45 minuta, neposrednom predajom na arhivi EKIP-a ili kurirskom poštom na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56.

Javno otvaranje ponuda planirano ej istog dana u 12 sati, u prostorijama EKIP-a.

Predmet javnog konkursa je određivanje operatora za pružanje usluga Univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore, za period od pet godina.

Usluge se odnose na ispunjavanje opravdanog zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu.

“Usluge se odnose i na pružanje usluge Univerzalnog telefonskog imenika i Univerzalne službe za davanje informacija o telefonskim brojevima pretplatnika”, naveli su iz EKIP-a.

Usluge se odnose i na posebne mjere i povoljnosti za osobe smanjene pokretljivosti, kao i osobe sa invaliditetom, uključujući i pristup hitnim službama, službi za davanje informacija o broju pretplatnika i imeniku pretplatnika, koje omogućavaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama koje imaju i drugi krajnji korisnici, kao i odgovarajući izbor operatora dostupnih većini krajnjih korisnika.

Usluge Univerzalnog servisa se, kako je objašnjeno iz EKIP-a, pružaju na cijeloj teritoriji Crne Gore, propisanog su kvaliteta i dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnim cijenama.

“Navedene usluge se pružaju na tehnološki neutralnoj osnovi, primjenom načela objektivnosti, transparentnosti, srazmjernosti i nediskriminatornosti i uz to manje narušavanje konkurencije na tržištu”, kazali su iz EKIP-a.

Ponuđač se može prijaviti za pružanje jedne ili više usluga Univerzalnog servisa, koje su predmet javnog konkursa.

Za svaku uslugu Univerzalnog servisa za čije pružanje konkuriše, ponuđač mora EKIP-u dostaviti odvojenu ponudu, u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač ponudu podnosi u originalu i tri kopije u zapečaćenoj koverti u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija za određivanje operatora Univerzalnog servisa se nalazi na sajtu EKIP-a, www.ekip.me.

Iz EKIP-a su saopštili da pravo podnošenja ponude u postupku javnog konkursa ima kompanija koja je u Crnoj Gori registrovana za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, koja pruža istu ili sličnu uslugu za koju se sprovodi javni konkurs i finansijski i operativno je sposobna da pruža uslugu za koju se sprovodi javni konkurs.

Operatori na javnom konkursu imaju pravo da postavljaju pitanja koja su u vezi sa postupkom javnog konkursa do 20. septembra.

Pitanja se mogu podnositi putem elektronske pošte, faksa, preporučenom poštom ili direktnim podnošenjem EKIP-u.

EKIP će na postavljena pitanja odgovoriti u roku od pet dana od prijema pitanja, objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Prilikom razmatranja, vrednovanja i ocjenjivanja ponuda uzeže se u obzir sposobnost ponuđača za obezbjeđivanje usluge univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore za sve krajnje korisnike, tehnološke mogućnosti mreže ponuđača, imajući u vidu i planirano širenje obima i kvaliteta univerzalnog servisa, troškovi pružanja usluge, cijena usluge i povoljnosti za socijalno ugrožene osobe i osobe sa invaliditetom.

Rješenje o određivanju operatora univerzalnog servisa EKIP će donijeti u roku dva mjeseca od dana javnog otvaranja ponuda.

Najčitanije