NaslovnicaMINA BusinessBankarska garancija za ekonomsko državljanstvo milion EUR

Bankarska garancija za ekonomsko državljanstvo milion EUR

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Bankarska garancija za sticaje ekonomskog državljanstva spuštena je sa 2,5 miliona EUR na milion, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

“U cilju postizanja optimalnih ekonomskih benefita i pružanja dalje podrške razvojnim projektima, izmjenama se omogućava svim investitorima koji ispunjavaju kriterijume propisane Odlukom da podnesu prijave i započnu realizaciju svojih razvojnih projekata u sektoru turizma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je iznos bankarske garancije spušten sa 2,5 na milion EUR.

“Takođe, predviđena je mogućnost da djeca koja u trenutku podnošenja aplikacije od strane roditelja još nijesu bila rođena steknu crnogorsko državljanstvo, poštujući načelo spajanja porodice i najboljeg interesa djeteta u skladu sa međunarodnim dokumentima koja bliže uređuju ova pitanja”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju zahtjevu Crnogorska komercijalna banka (CKB) za obezbjeđenje sredstava od države na ime neplaćenih kredita od krajnjih korisnika koji su dodijeljeni poljoprivrednom sektoru posredstvom ove banke radi realizacije Sporazuma zaključenog između Savjeta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Poljske o pružanju kredita za vezanu pomoć.

“Radi se o zahtjevu kojim CKB, pozivajući se na Sporazum iz 2006. i Aneks iz 2007. godine, traži od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede da isplati 842,4 hiljade EUR, jer smatra da su se stekli uslovi za naplatu potraživanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u cilju rješenja tog pitanja, Vlada zadužila Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa da aktivno učestvuje u postupaku ocjene osnovanosti zahtjeva banke i da nakon upoznavanja sa svim aspektima slučaja sačini cjelovitu činjeničnu i pravnu analizu koja će dati odgovor o do sada preduzetim radnjama banke prilikom obavljanja bankarskih usluga kao komisionara, a radi zauzimanja stava Vlade po tom pitanju.

Dodaje se da su ministarstva finansija i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadužena da u neposrednoj komunikaciji sa CKB utvrde trenutno stanje duga prema Poljskom davaocu kredita i u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate na jasan i precizan način predvide upravljanje državnim dugom.

Usvojena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane Komarnica i prihvaćen Ugovor o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije.

“U diskusiji je posebno naglašeno da će konačna odluka o izgradnji biti donijeta tek nakon ižrade Elaborata o utićaju na životnu sredinu, kao i da će javni interes biti žaštićen žabranom ugovaranja bilo kojeg modela koji ugrožava 100 odsto vlasništva nad objektom buduće hidroelektrane”, kaže se u saopštenju.

Ugovorom je predviđeno da Vlada prenosi na Elektroprivredu pravo korišćenja vodotoka Komarnice i korišćenja vodnog energetskog potenćijala ža proižvodnju električne energije na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim Ugovorom, Planom realizacije, vodnom i upotrebnom dozvolom.

Navodi se da je period koncesije 30 godina od početka glavnih radova, a ugovor se realizuje u tri faze.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane, donijela Odluku o davanju konćesije i prihvatila Naćrt ugovora.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede postupak pregovora sa Elektroprivredom, u cilju usaglašavanja konačnog teksta ugovora koji će dostaviti Vladi u roku od 30 dana”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen.

Ugovor o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen između Vlade i Konzorcijuma Novi Volvox i Leitner AG/SpA zaključen je 15. 12. prošle godine.

“Ugovoreno trajanje koncesije za realizaciju Projekta je 30 godina od datuma ispunjenja preduslova predviđenih Ugovorom o konćesiji. U cilju stvaranja uslova za početak realizacije Projekta, zaduženo je Ministarstvo finansija da obezbijedi iznosu od 53,6 hiljade EUR za potrebe eksproprijacije na dijelu trase i stubnih mjesta žičare Kotor – Lovćen, kao i da sprovede prostupak eksproprijacije”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu i implementaciji IPARD II programa u okviru sprovođenja programa pretpristupne podrške EU (IPA).

“U Informaciji se navodi da, usljed značajnih kašnjenja u pripremi tenderske dokumentacije od institucija zaduženih za implementaciju, uzrokovanih manjkom kadrovskih kapaciteta, čestom promjenom zaposlenih, kao i manjkom kadrova sa specifičnim iskustvom za pripremu tenderske dokumentacije, postoji rižik gubitka raspoloživih sredstava iž oba programa”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je s tim u vezi donešeno niz zaključaka čijom realizacijom će se obezbijediti efikasnije korišćenje i umanjiti mogućnosti od gubitka raspoloživih sredstava.

Vlada je, kako se navodi, usvojila Informaciju o plaćanju naknade KfW banci za produžetak roka korišćenja kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu, zaključenog 22.09.2017. godine, između KfW banke i Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo finansija, za projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici”.

“U tom kontekstu, Vlada je saglasna da se izvrši produžetak roka raspoloživosti kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu sa KfW bankom do 30. juna 2025. godine, a da se trošak po osnovu naknade za produžetak roka izmiri iz budžeta Glavnog grada i budžeta Crne Gore u jednakim djelovima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će se plaćanjem naknade za produžetak roka raspoloživosti ukupnih sredstava omogućiti nesmetan nastavak realizacije projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije