fbpx
NaslovnicaMINA BusinessDržavljani Saudijske Arabije od maja do oktobra mogu u Crnu Goru bez...

Državljani Saudijske Arabije od maja do oktobra mogu u Crnu Goru bez vize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državljani Saudijske Arabije moći će da, od 5. maja do 31. oktobra ove godine, borave u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize.

To se navodi u Odluci o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Saudijske Arabije, koja je danas usvojena na Vladi.

“Odlukom se državljanima Saudijske Arabije omogućuje da od 5. maja do 31. oktobra ove godine, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize”, rekli su iz Vlade.

Oni su podsjetili da je Odluka o privremenoj viznoj liberalizaciji za državljane Saudijske Arabije prvi put donešena prošle godine, u toku ljetnje turističke sezone, u cilju privlačenja turista, podrške turističkoj sezoni i snaženju veza i saradnje između dvije zemlje.

Kako su naveli, Vlada je utvrdila Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu s Izvještajem sa javne rasprave, kojim je predviđeno je opredjeljenje Crne Gore u pogledu kreiranja visokokvalitetnog turističkog proizvoda.

To, saopštili su iz Vlade, podrazumijeva kontinuirano unapređenje kvaliteta usluge i oblikovanja turističko-ugostiteljske ponude, kao i prateće infrastrukture u svrhu pozicioniranja Crne Gore kao konkurentne turističke destinacije.

“Novi zakonski tekst, prvenstveno, treba da omogući lakše i brže ostvarivanje prava pružalaca turističkih/ugostiteljskih usluga, naročito prilikom dobijanja rješenja o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, taj akt treba da riješi problem biznis barijera kao i da riješi ili na najmanju moguću mjeru svede problem sive ekonomje, koji je u prethodnom periodu prepoznat naročito od turističkih poslenika koji posluju u skladu sa pozitivnim propisima.

Oni su naveli da je novi zakon usklađen sa Krivičnim zakonikom, koji precizira da je poslovanje bez odobrenja ili protivno odobrenju krvično djelo.

Iz Vlade su pojasnili da je predlog zakona usaglašen sa odgovarajućim direktivama EU o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, što se posebno odnosi na zaštitu korisnika usluga turističkih agencija, kroz jasno precizirane obaveze pružaoca turističko ugostiteljskih usluga.

“Tim zakonskim tekstom predlaže se decentralizacija, odnosno prenošenje određenih nadležnosti na organe lokalnih samouprava zbog racionalizacije i ekonomičnosti, ali i efikasnosti, u ciju lakšeg i bržeg ostvarivanja prava subjekata koji apliciraju za odobrenja za rad objekata”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da su novim zakonskim rješenjima su normativno prepoznati određeni vidovi turističke ponude poput zdravstvenog turizma, sportsko-rekreativnih i avanturističkih aktivnosti, kao i ugostiteljiskih usluga na uzgajalištima morskih organizama.

Vlada je donijela izmjene Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

To je, kako su naveli, neophodno kako bi se stvorio realan i održiv mehanizam obezbjeđivanja sredstava za davanje podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kao i da se stvore uslovi da se naknada za krajnje kupce usljed značajnog rasta energije na tržištvu u konačnom svede na manji iznos.

“Izmenom Uredbe se naknada koju plaćaju krajnji kupci smanjuje za 50 odsto u odnosu na postojeći iznos. Pored ovog, država se rasterećuje plaćanja dijela sredstava za podsticanje ovog vida proizvodnje”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je usvojena Informacija u vezi sa dodijeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize sa Akcionim planom.

Kako su podsjetili, u sklopu paketa podrške za prevazilaženje energetske krize, Evropska komisija je Crnoj Gori dodijelila 30 miliona EUR.

Nakon potpisivanja Finansijskog sporazum između ovlaštenih predstavnika Evropske komisije i Vlade, Crnoj Gori je na raspolaganje stavljena prva fiksna tranša od 27 miliona EUR.

Druga tranša, od tri miliona EUR, biće stavljena na raspolaganje najkasnije u prvom kvartalu naredne godine, odnosno nakon što budu ispunjeni svi indikatori kojim će se pratiti implementacija energetskog paketa.

“Kao rezultat sveobuhvatnog sagledavanja potreba stanovništva i privrede u cilju očuvanja sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i životnog standarda, i imajući u vidu da ipak nije došlo do povećanja cijene električne energije što bi dodatno podstaklo inflatorna kretanja i dodatno se negativno odrazilo na standard stanovništva i likvidnost preduzeća, definisana je okvirna struktura potrošnje dodijeljenih 30 miliona EUR direktne budžetske podrške”, kaže se u dokumentu.

Navodi se da su prve dvije komponente utvrđene Mapom puta Akcionog plana za energetski paket u januaru, a sada se dodaju još dvije komponente.

“Konačna struktura potrošnje energetskog paketa definisana je tako da će za pomoć penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja koji su pogođeni inflacijom uslijed rasta cijene električne energije i energenata biti opredijeljeno oko 8,5 miliona EUR”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da će za unapređenje energetske efikasnosti, od sredstava EK izdvojiti 13 miliona EUR, dok će za rekonstrukciju i adaptaciju rezervoara u Baru u svojini države sa namjenom skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata i nabavka obaveznih rezervi opredijeliti oko 7,5 miliona EUR.

Za izdatak uslovljen obavezom dvogodišnjeg održavanja softverskih sistema koji omogućavaju implementaciju tržišta “dan-unaprijed” u Crnoj Gori i za nabavku Market Management sistema koji bi omogućio razmjenu podataka operaterima distributivnog sistema, biće opredijeljeno oko milion EUR.

Navodi se da je Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u ime Vlade Crne Gore i Agenta registracije domena „.me“ kompanije doMEn sa Izvještajem o finansijskim efektima Ugovora o Agentu registracije domena „.me“ za prošlu godinu.

Imajući u vidu, kako je navedeno u Informaciji, da je rok važenja Ugovora istekao 31. marta ove godine, a kako ugovorne strane nijese aneksirale Ugovor, već nastavile samo faktički da ga izvršavaju nakon tog datuma, Agent registracije je dužan da pruža usluge na način definisan Ugovorom, ali ne duže od šest mjeseci od isteka Ugovora.

“Neophodno je da se u navedenom roku sprovede postupak Javnog poziva u skladu sa poštovanjem osnovnih načela u oblasti elektronskih komunikacija prije svega objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, obezbjeđivanju uslova za ravnomjeran razvoj tržišta elektronskih komunikacija na teritoriji Crne Gore”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da se u Izvještaju o finansijskim efektima Ugovora navodi da je, od redovne registracije slobodnih domena Vladi, za prošlu godinu uplaćeno 2.697.569 EUR, dok je od registracije premium domena uplaćeno 438.552 EUR.

Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da pripremi i raspiše Javni poziv za izbor Agenta registracije nacionalnog Internet domena .me i o rezultatima Javnog poziva informiše Vladu.

Na Vladi je usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture za period od jula do decembra prošle godine.

U Informaciji je dat pregled aktivnosti na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture, u prvom redu ski centara na području Bjelasice i Komova, Durmitora i Hajle, ali i prirodnih atrakcija poput Đalovića pećine, sa trenutnim statusom i fazama realizacije, a koji uključuju izgradnju novih žičara, skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, baznih stanica, pristupnih puteva i prateće infrastrukture, kao i potrebne mjere za njihovu realizaciju.

Navodi se da je u te projekte do sada uloženo preko 105 miliona EUR.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period od jula do decembra prošle godine.

U Informaciji se navodi da je u julu prošle godine objavljen novi Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata, kao i da je pristiglo sedamprijava, od kojih je pet projekata uvršteno na Listu.

“Prema podacima Agencije za investicije od 1. jula do 30. decembra prošle godine, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u primorskom, sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, na ESCROW račun je položeno 158.656.246 EUR, dok je ukupan iznos koji je u ovu svrhu uplaćen investitorima 37.419.195 EUR”, kaže se u dokumentu.

Navodi se da je za potrebe ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju, u datom periodu je na ESCROW račun položeno ukupno 1,25 miliona EUR.

U svrhu razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, na ESCROW račun je u posmatranom periodu položeno ukupno 55,2 miliona EUR, dok je na poseban račun Agencije za investicije uplaćeno 13 miliona EUR.

“U svrhu troškova postupka na uplatni račun Agencije za investicije izvršena je uplatu sredstava od 14,77 miliona EUR, dok je u svrhu donacije za razvoj inovacione politike Crne Gore na ESCROW račun za isti period položeno ukupno 40,5 miliona EUR”, rekli su iz Vlade.

Oni su dodali da, prema Zakonu o budžetu za ovu godinu, sredstva koja su uplaćivana od aplikanata u svrhu razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, a koja su se nalazila na računu Agencije za investicije, su po zahtjevu MF-a, 13. januara, prenijeta na Centralni račun državnog trezora u iznosu od 32.999.849 EUR.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period od jula do decembra prošle godine i to za valorizaciju lokaliteta na prostorima Bjelasice i Durmitora, izgradnju turističkog kompleksa, marine i prateće infrastrukture „Porto Montenegro“, kao i za izgradnju turističkih kompleksa Portonovi, Luštica Bay i Plavi horizonti.

Kako se dodaje, Informacija se odnosi i na rekonstrukciju tvrđave Mamula na ostrvu Lastavica, izgradnju hotela Kraljičina plaža – Sveti Stefan, turističku valorizaciju dijela imovine HTP Ulcinjska Rivijera– hoteli Bellevue i Olympic i izgradnju turističkog kompleksa Montrose.

U raspravi je konstatovano da se većina projekata u izvještajnom periodu realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama za prošlu godinu.

Fond je, kako se navodi u Izvještaju, u cjelosti realizovao obaveze planirane za prošlu godinu, koje se ogledaju u prioritetnoj obavezi isplate obeštečenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima, a na osnovu koje je Fond izvršio isplatu rata ne samo za prošlu već i rate iz prethodnih godina od ukupno 2.196.394 EUR.

“Takođe, ukupan dug prema bivšim vlasnicima po svim konačnim rješenima koja su dostavljena Fondu od početka primjene Zakona, umanjen je za 158.660.157 EUR, pa na 31.decembar prošle godine iznosi 81.586.637 EUR”, kaže se u dokumentu.

Navodi se da se prioriteti Fonda u ovoj godini takođe odnose na isplatu godišnjih rata za ovu godinu, koja će shodno planiranom Budžetu biti značajno uvećana i omogućiće smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 10,05 miliona EUR.

Tim planom isplate i realizacijom Bužeta za 2023. godinu Fond bi procenat isplate i realizacije obaveza prema bivšim vlasnicima sa dosadašnjih tri odsto isplate iznosa po godini, povećao na oko deset što će značajno umanjiti ukupan dug i omogućiti korisnicima prava na obeštećenje mnogo bržu naplatu utvrđenog obeštećenja od očekivane.

Usvojen je Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću Fond za inovacije Crne Gore za prošlu godinu, i data saglasnost na Plan aktivnosti s Finansijskim planom Društva za ovu godinu.

Kako se navodi u Izvještaju, Fond je tokom prošle godine pokrenuo svoje prve linije podrške inovativnoj zajednici u Crnoj Gori i imao na raspolaganju milion EUR iz državnog budžeta.

“Od tog novca, 230 hiljade EUR je za operativne troškove, dok je 770 hiljada EUR opredijeljeno za realizaciju dvije programske linije i to 100 hiljada EUR za inovacione vaučere i 670 hiljada EUR za kolaborativne grantove”, kazali su iz Vlade.

Podsjetili su da su realizovane aktivnosti na podizanju apsorpcionih kapaciteta u privlačenju EU fondova, koje će doprinijeti realizaciji regionalnih i međunarodnih inovacionioh projekata.

Finansijskim planom Društva za ovu godinu planiran je iznos od 2,4 miliona EUR, od čega dva miliona EUR za inovacione programe, odnosno sedam programskih linija i 400 hiljada EUR za operativne troškove.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi rješenja neisplaćenih zarada nekadašnjih radnika kao i penzionera Fabrike elektroda Piva u Plužinama.

Navodi se da je zaduženo Ministarstvo finansija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve bivšim zaposlenima, kao i penzionerima Fabrike elektroda isplati 348,7 hiljada EUR.

“U pitanju je isplata prve od tri tranše i ispravljanje nepravde prema 114 zaposlenih u tom preduzeću po osnovu neizmirenih zarada za period od 01.06.2012. do 04.09.2014. godine”, pojasnili su iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za lokalitet hotela Galeb u Ulcinju i Odluku o određivanju rukovodioca i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna UP-a.

Cilj izrade Izmjena i dopuna urbanističkog projekta je da se obezbijede planski preduslovi za izgradnju luksuznog hotela visoke kategorije, uz uspostavljanje prepoznatljive arhitektonske fizionomije kompleksa u zahvatu UP-a.

Programskim zadatkom je predviđeno da vizija uređenja tog prostora treba da prati viziju razvoja grada, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale.

“Jedan od bitnih principa na kojima treba bazirati idejno rješenje biće i afirmacija zatečenih graditeljskih i pejzažnih vrijednosti na lokaciji, koncipiranje projektnog rješenja u skladu sa klimatskim karakteristikama područja, na način da se doprinese poboljšanju mikroklimatskih uslova na lokaciji”, kaže se u dokumentu.

Za rukovodioca stručnog tima za izradu Izmjena i dopuna UP-a određena je Ksenija Vukmanović, a naknada za rukovodioca i stručni tim utvrđena je od ukupno 15 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Ubjedljiv poraz Budućnost Bemaksa u Đeru

Podgorica, (MINA) - Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Đeru od istoimenog mađarskog...