fbpx
NaslovnicaCrna GoraViše od milion EUR za gorivo za potrebe državnih organa

Više od milion EUR za gorivo za potrebe državnih organa

Podgorica, (MINA) – Uprava za katastar i imovinu zadužena je da izvrši nabavku goriva za potrebe državnih organa, procijenjene vrijednosti od preko milion EUR, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV), saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o sprovođenju pregovaračkog postupka, bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, za nabavku goriva za potrebe državnih organa.

“Uprava za katastar i državnu imovinu, usljed sajber napada, susrijeće se sa nizom poteškoća u radu jer joj je u dužem periodu bio onemogućen pristup Elektronskom sistemu javnih nabavki”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je Uprava u obavezi da, nakon usvajanja rebalansa budžeta, izmijeni Plan centralizovanih javnih nabavki, što iziskuje dodatne rokove, pa sve navedeno dodatno prolongira rokove za sprovođenje otvorenih postupaka javnih nabavki.

To bi, kako su saopštili iz Vlade, prouzrokovalo ozbiljne blokade u radu državne uprave.

“Nabavka energenata predstavlja jedan od prioritetnih postupaka, a njeno odlaganje bi moglo dovesti do nemogućnosti funkcionisanja rada državnih organa, sa posebnim akcentom na rad vaspitno-obrazovnih ustanova na sjeveru, s obzirom da počinje sezona grijanja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Uprava za katastar i državnu imovinu zadužena je da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz poštovanje načela konkurentnosti.

“Uprava je zadužena da izvrši nabavku goriva za potrebe državnih organa, procijenjene vrijednosti 1.094.363 EUR sa uračunatim PDV-om”, naveli su iz Vlade.

Kako je saopšteno, Vlada je donijela dopunu odluke o specijalnom dodatku, koja predviđa povećanje osnovne zarade za policijskog službenika u finansijsko-obavještajnoj jedinici od 30 odsto.

Iz Vlade su naveli da su, radi usklađivanja sa novom organizacijom državne uprave, donijeli izmjenu Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.

“Savjet će umjesto 34, sada imati 39 članova”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, donijete su izmjene i dopune Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u Pljevljima, Gusinju, Petnjici, Plavu, Beranama i na Žabljaku.

Iz Vlade su precizirali da je riječ o sanitarnoj sječi , dodajući da je izmjena i dopuna Odluke urađena jer je u toku ove godine izvršena doznaka sanitarnih stabala u tim područnim jedinicama u kojima je došlo do šteta izazvanih snjegom.

“Osnov za utvrđivanje početne cijene drveta koje je predmet prodaje u dubećem stanju, čine kvalitet doznačene bruto drvne mase sanitarnih stabala, otvorenost šumskih puteva, dužina transportnih distanci i drugi parametri definisani Zakonom o šumama”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da će se davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovesti u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva, tenderskom prodajom.

Kako su saopštili, donošenjem te Odluke Uprava za gazdovanje šumama i lovištima moći će da blagovremeno proda drva i time izbjegne moguće rizike sa aspekta zaštite šuma kao i mogućnost propadanja vrijednosti drvnih sortimenata usljed stajanja u šumi.

Vlada je donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Opštine Pljevlja i odredila rukovodioca izrade izmjena i dopuna tog PUP-a, kao i visinu naknade za rukovodioca i stručni tim.

Kako je pojašnjeno, izmjene i dopune PUP-a će se raditi za cjelokupnu teritoriju Pljevalja, a za tu namjenu će se iz budžeta obezbijediti 75 hiljada EUR.

“Osnovni cilj izrade izmjena i dopuna PUP-a je stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnih izazova politike uređenja prostora”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da se to prvenstveno odnosi na precizno definisanje razvojnih potencijala, planiranje racionalnog konšćenja prostora, kao i na propisivanje smjernica za unapređenje kvaliteta izgrađenog prostora i jasnih pravila građenja.

Iz Vlade su izmijenili i dopunili PUP Opštine Žabljak i odredili rukovodioca izrade izmjena i dopuna tog PUP-a, kao i visinu naknade za rukovodioca i stručni tim.

Oni su naveli da će dokumentom, za čiju izradu će se iz budžeta izdvojiti 75 hiljada EUR, biti obuhvaćena čitava teritorija Opštine.

“Programskim zadatkom je predviđeno da se, stvore planski preduslovi za održivi razvoj prirodnih i drugih dobara kao najznačajnijeg potencijala”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da to podrazumijeva da budu u funkciji razvoja konkurentne i prepoznatljive lokalne ekonomije – turizma, poljoprivrede, šumarstva, usluga i drugih kompatibinih djelatnosti, kao i revitalizacije ukupne demografske strukture.

Vlada je donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana (DUP) Sutomore – Centar, odredila rukovodioca izrade izmjena i dopuna tog PUP-a, kao i visinu naknade za rukovodioca i stručni tim.

Izmjene i dopune se rade u granicama postojećeg plana, a za tu svrhu iz Budžeta će se isplatiti 40.000 eura.

“Izmjenama se pristupa u cilju preispitivanja cjelokupnog obuhvata i iznalaženja boljeg urbanističkog rješenja, posebno u dijelu infrastrukture, kao i otklanjanje određenih nedostataka koji su konstatovani tokom sprovođenja Plana, a koji utiču na njegovu funkcionalnu primjenu”, rekli su iz Vlade.

Utvrđen je Nacrt lokalne studije lokacije “Donji Štoj” Opština Ulcinj sa Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

Iz Vlade su pojasnili da područje planskog dokumenta pripada priobalnom području Opštine površine 2.690 hektara (ha) i obuhvata naselje Donji Štoj, Veliku plažu i Adu Bojanu.

Prema Programskom zadatku, cilj izrade studije je stvaranje prostorno planskih preduslova za razvoj turizma, legalizaciju postojećih nelegalnih objekata, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, formiranje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

“Osnovne koncepcijske postavke razvoja područja bazirane su na principima racionalnog korišćenja prirodnih resursa, ograničavanjem dalje izgradnje, formiranja naseljske strukture sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama i utvrđivanje režima korišćenja prostora koji podržava sliku i urbani kontekst okruženja”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je zaduženo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da javnu raspravu o Nacrtu organizuje u skladu sa utvrđenim Programom i da nakon toga pripremi i Vladi dostavi Predlog studije, s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Vlada je usvojila Izvještaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) o evaluaciji za Crnu Goru na temu Sprečavanje korupcije i unapređivanje integriteta u okviru organa centralne vlasti i agencija za sprovođenje zakona.

Izvještaj ima za cilj da identifikuje slabosti koje treba riješiti, dobre standarde koji postoje ili su u izradi, kao i da pomogne organima vlasti u Crnoj Gori da ojačaju svoje napore na prevenciji korupcije, u skladu sa GRECO standardima.

“Imajući u vidu nalaze Izvještaja, GRECO je uputio konkretne preporuke Crnoj Gori, uz poziv organima vlasti da do 31. decembra naredne godine podnesu izveštaj o preduzetim mjerama za sprovođenje preporuka”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o procesu pristupanja Crne Gore Programu Evropske unije Digitalna Evropa.

Kako se podsjeća, Evropska komisija je taj program predložila za izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture, kao i podršku digitalnom jedinstvenom tržištu, sa planiranim ukupnim budžetom od 7,5 milijardi EUR.

Iz Vlade su podsjetili da je program Digitalna Evropa fokusiran na uvođenje digitalne tehnologije u javnu upravu, za građane i za privredu, sa ciljem da ubrza ekonomski oporavak i oblikuje digitalnu transformaciju evropskog društva i privrede, donoseći koristi svima.

Kako se navodi u Informaciji, taj program će obezbijediti strateško finansiranje, kao odgovor na konkretne izazove, podržavajući projekte u oblastima sajber bezbjednosti, digitalne vještine, super računarstva, vještačke inteligencije i obezbjeđivanja široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i za građane.

“U cilju intenziviranja aktivnosti pristupanja Crne Gore ovom programu, zaduženo je Ministarstvo javne uprave da formira Pregovarački tim koji bi činili predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja i turizma, evropskih poslova, nauke i tehnološkog razvoja i vanjskih poslova”, rekli su iz Vlade.

Oni su rekli da su donijeti kadrovski planovi za Ministarstvo pravde i Generalni sekretarijat Vlade za ovu godinu.

“Pravilnici o sistematizaciji predstavljaju izraz realnih potrebe za određenim brojem zapošljenih službenika i namještenika, dok se kadrovskim planovima utvrđuju mogućnosti popunjavanja radnih mjesta za tekuću godinu, u skladu sa planiranim budžetom i stogom zakonskom procedurom”, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Budvanska rivijera i Lovćen u finalu Kupa

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i Lovćena igraće u finalu Kupa Crne Gore. Ekipa...