fbpx
NaslovnicaCrna GoraUtvrđen set zakona značajnih za dobijanje IBAR-a

Utvrđen set zakona značajnih za dobijanje IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila set zakona koji su izuzetno značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Iz Vlade su saopštili da je na današnjoj sjednici utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sa izvještajem sa javne rasprave.

Kako su naveli, izmjene i dopune tog zakonskog rješenja će omogućiti efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kao jednog od glavnih problema sa kojima se Crna Gora susrijeće u nastojanjima da postane punopravna članica EU.

„Imovinska korist oduzeta u skladu sa odredbama tog zakona postaje državna imovina, pa će se koristiti za poboljšanje uslova rada pravosudnih i drugih državnih organa i ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je dosadašnja praksa pokazala da postoje očigledni nedostaci u postojećem zakonskom rješenju, zbog čega su bile neophodne izmjene i dopune u cilju poboljšanja njegove primjene, kao i usklađivanja sa međunarodnim standardima.

„Prvenstveno je bilo neophodno proširiti spektar krivičnih djela u odnosu na koja se može odrediti oduzimanje imovinske koristi, kako bi se na taj način obuhvatila sva krivična djela čijim izvršenjem bi se mogla steći imovinska korist i eventualno državi pričiniti šteta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, takođe, u skladu sa ubrzanom digitalizacijom i razvojem tehnologije ukazala potreba da se spektar imovine koja se može oduzeti proširi i na digitalnu, čime se takođe vrši usklađivanje sa Krivičnim zakonikom.

„U cilju efikasnijeg identifikovanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću uvodi se novi institut finansijskog izviđaja u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, tokom kojeg državni tužilac uz pomoć policije prikuplja dokaze u vezi imovine za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a koji se dokazi mogu koristiti i u krivičnom postupku“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je, pored ostalog, jasno precizirano koja će biti namjena oduzete imovine kojom raspolaže Vlada.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o sprečavanju korupcije sa izvještajem sa javne rasprave.

Iz Vlade su kazali da je cilj donošenja tog zakona da se unaprijedi rad Agencije za sprečavanje korupcije, doprinese uklanjanju nedostataka uočenih u dosadašnjoj praksi, kao i da se generalno unaprijede normativni i pravni mehanizmi u smislu obezbjeđenja adekvatnih preduslova za što efikasnije suzbijanje i prevenciju korupcije.

Razlog je, kako su naveli, i usaglašavanje sa najboljim međunarodnim iskustvima i praksama u cilju propisivanja najboljih normativnih rješenja, sprečavanja potencijalne korupcije, kao i efikasnog sprovođenja zakona u praksi.

„Budući da je funkcionalan sistem za zaštitu lica koja prijavljuju nepravilnosti bitan segment u održavanju jakog demokratskog društva, zakonom je propisano da su lica koja prijavljuju nepravilnosti zaštićena“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zakonom regulisan postupak podnošenja prijave zviždača, način postupanja po prijavi, kao i postupak po zahtjevu za zaštitu zviždača.

„Tim izmjenama će se dodatno proširiti obim materijalne primjene zakona, prava i obaveza zviždača, predvidjeti novi kanal prijavljivanja nepravilnosti (javno objelodanjivanje informacija), kao i osnažiti sistem sudske zaštite zviždača“, kazali su iz Vlade.

Kako su rekli, utvrđen je Predlog izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Iz Vlade su naveli da se izmjenama pristupilo radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni tog propisa, kao što su rad Sudskog savjeta, sistem etičke i disciplinske odgovornosti sudija, izbor sudija i predsjednika sudova, izrada Plana slobodnih sudijskih mjesta, upućivanje i premještanje sudija, kao i njihovo ocjenjivanje.

Oni su kazali da je, takođe, jedan od razloga za izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama sadržan i u izvještajima Evropske komisije (EK) za Crnu Goru, gdje su date preporuke da se preduzmu mjere za jačanje nezavisnosti pravosuđa.

„I da se revidira disciplinski i etički okvir za sudije kako bi se učvrstila objektivnost, proporcionalnost i efikasnost i osiguralo djelotvorno sprovođenje ovog okvira“, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o Državnom tužilaštvu.

Iz Vlade su kazali da se donošenju tog zakonskog rješenja pristupilo u cilju jačanja samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta (TS).

„Svrha izmjena tog propisa je unapređenje zakonskih odredbi koje se odnose na izbor državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, njihovo upućivanje i raspoređivanje, ocjenjivanje i etičku i disciplinsku odgovornost, sastav i rad TS-a, kao i usaglašavanje zakona sa međunarodnim standardima i preporukama EK i Venecijanske komisije“, kaže se u saopštenju.

Na taj način, kako se navodi, doprinijeće se jačanju nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Izmjenama tog zakona, kako su kazali, prevazići će se problemi koji su se pojavili u njegovoj praktičnoj primjeni zbog široko postavljene nadležnosti SDT-a, koja rezultira velikim opterećenjem tog organa.

„Cijeneći stvarne kadrovske kapacitete SDT-a i složenost predmeta koji su u njihovoj nadležnosti, usvojenom izmjenom se smanjuje nadležnost SDT-a na krivična djela korupcije na visokom nivou, koja su izvršili visoki javni funkcioneri“, navodi se u saopštenju.

Na taj način se, kako su rekli iz Vlade, obezbjeđuje rasterećenje tužilaštva, ali i Specijalnog odjeljenja Višeg suda i Specijalnog policijskog odjeljenja od postupanja u koruptivnim krivičnim djelima koja objektivno ne predstavljaju najveću opasnost za društvo i državu.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima, kojima se, kako je saopšteno, pristupilo u cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o SDT-u, kao i sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Kako je saopšteno, izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o Državnom tužilaštvu predviđeno je skraćenje trajanja inicijalne obuke za kandidate za sudije, odnosno kandidate za državne tužioce.

„Pa je iz tog razloga izvršeno usaglašavanje Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u dijelu odredaba kojim se uređuje trajanje inicijalne obuke i potrebnog radog iskustva za mentore koji sprovode inicijalnu obuku“, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o medijima.

„Novim zakonom se unapređuju odredbe koje se odnose na transparentnost vlasništva i transparentnost finansiranja medija iz javnih prihoda, državnu pomoć, Evidenciju medija, podrazumijevajući i obavezan upis svih medija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se novim zakonom uvode nove odredbe kojima se prvi put daje definicija novinara, dalje jačaju novinarski izvori i prava novinara, ali i jača nadzor nad ispunjavanjem zakonskih obaveza od strane medijia.

„Među najvažnijim novinama, ističe se rješenje po kome javni sektor ne može finansirati osnivača medija koji nije upisan u Evidenciju i koji nije objavio impresum i podatke o vlasničkoj strukturi u skladu sa zakonom“, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da se, takođe, procenat finansiranja Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija iz tekućeg budžeta Crne Gore povećava sa 0,09 na 0,2 odsto.

Iz Vlade su rekli da su uvrštene i nove, dodatne teme od javnog interesa, među kojima su promocija borbe protiv govora mržnje, uznemiravanja putem interneta i širenja dezinformacija i promocija zaštite prava žena, promociju i unapređenje rodne ravnopravnosti i borbu protiv seksizma.

„Izričito se predviđa otkrivanje novinarskog izvora isključivo na osnovu odluke suda, sa ciljem izbjegavanja tumačenja da je za to dovoljan zahtjev državnog tužioca“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, pored ostalog, omogućava i pokretanje hitnog sudskog postupka za zabranu daljeg širenja medijskog sadržaja, ne samo na predlog državnog tužioca, već i osobe koja traži zaštitu prava taksativno navedenih u zakonu.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore.

„Glavni ciljevi koji se postižu Predlogom zakona uključuju dalje jačanje nezavisnosti Javnog servisa, eliminisanje bilo kakvog političkog uticaja, i krajnju depolitizaciju Javnog servisa, koji kao takav treba da služi isključivo javnom i interesu građana“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će se Predlogom zakona izvršiti implementiranje preporuka iz godišnjih izvještaja EK za Crnu Goru, kao i preporuke Savjeta Evrope.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.

„Ključni ciljevi koji se postižu Predlogom zakona podrazumijevaju garanciju nezavisnosti Agencije kao regulatora, garanciju stabilnog, predvidivog i održivog finansiranja lokalnih javnih emitera, regulisanje audiovizuelnih medijskih usluga i usluga distribucije linearnih AVM usluga, i nadzor nad poštovanjem standarda u oblasti AVM usluga, razgraničenje koregulacije i samoregulacije, promocija medijske pismenosti“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su, pored ostalog, definisana prava i obaveze pružalaca usluga platformi za dijeljenje video sadržaja, odnosno sistem regulacije i nadzora nad njihovim radom.

„S obzirom da je zaštita maloljetnika od sadržaja dostupnih kroz AVM usluge, koji mogu ugroziti njihov razvoj, jedna od ključnih nadležnosti Agencije, novim zakonom su unaprijeđena rješenja kojima se propisuju mjere zaštite u zavisnosti od prirode usluga i mogućnosti proaktivnog djelovanja korisnika usluga“, naveli su iz Vlade.

Kako su rekli, imajući u vidu potrebu unapređenja efikasnosti i transparentnosti postupka izbora, imenovanja i razrešenja članova Savjeta Agencije i savjeta javnih emitera, Zakonom su revidirana ili dopunjena postojeća rješenja kako bi se otklonili uočeni nedostaci ili nepreciznosti.

Iz Vlade su kazali da jedno od novih rješenja podrazumijeva i način finansiranja lokalnih javnih emitera, čime se garantuje stabilno, održivo i nezavisno funkcionisanje lokalnih javnih emitera.

Kako je saopšteno, Predlogom zakona doprinosi se i unapređenju nadležnosti Agencije na polju nadzora i spektra raspoloživih mjera koje se mogu izreći pružaocima AVM usluga u slučaju povrede zakona.

„Proširivanje opsega mjera koje stoje na raspolaganju Agenciji u vršenju nadzora je jedna od preporuka koja je uvažena proširivanjem (vraćanjem) nadležnosti Agenciji da izriče novčane kazne u slučaju povrede zakona“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije