fbpx
15.2 C
Podgorica
September 26, 2022.
NaslovnicaMINA ServisiMINA OTSSaopštenje Ministarstva kapitalnih investicija povodom jučerašnjeg protesta mještana Donjeg Grblja

Saopštenje Ministarstva kapitalnih investicija povodom jučerašnjeg protesta mještana Donjeg Grblja

Uz uvažavanje prava na protest mještana Donjeg Grblja protiv postojanja kamenoloma na području njihove mjesne zajednice, imamo profesionalnu obavezu da odgovorimo na pojedine navode, koji su se čuli tokom jučerašnjeg protesta:

  • Mještani Višnjeva i Krimovice „ne žele kamenolom“ – Na sasvim drugim adresama i u sasvim drugim planskim dokumentima se odlučivalo o namjeni predmetnog područja. Ležište „Platac“ je po prostornom planu posebne namjene obalskog područja i PUP opštine Kotor namijenjeno za eksploataciju mineralnih sirovina. To je i potvrđeno tokom javne rasprave o predmetnom ležištu.
  • Produženje Ugovora“, koji važi još sjutra, tj. do 31.12.2021. godine o koncesiji na ležištu „Platac“ nije moguće, po zakonu. MKI nije primilo zahtjev za produženje od DOO Carinvesta, već je samo podnešena inicijativa da se ležište „Platac“ uvrsti u Plan davanja koncesija za 2021. godinu. Shodno tome, ležište „Platac“ se nalazi u Planu davanja koncesija i stavljeno je na javnu raspravu od 2. do 19. novembra 2021. godine.
  • Područje eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno tehničko-građevinskog kamena, treba da „obuhvati gotovo pola miliona m2 – U nacrtu koncesionog akta koji je bio na javnoj raspravi, a na osnovu geoloških istraživanja i tehničke dokumentacije, bilo je planirano područje veličine od 36 ha. Nakon primjedbi pristiglih tokom javne rasprave u konačnom tekstu koncesionog akta za ležište „Platac“ područje je ostalo na prvobitnoj veličini od 14,282 ha. Dakle, nema govora o bilo kakvom proširenju koncesionog područija.
  • Planirano koncesiono područje se „nalazi na 52m od privatnih posjeda“ – Ovo je, takođe, definisano PUP Opštine Kotor, a oko koncesionog područja utvrđene veličine od 14,282 ha nema kuća na tako malom rastojanju.
  • Ne stoje navodi da se na koncesionom prostoru nalazi „deponija“ već odlagalište prirodnog kamena koje je definisano samom projektnom dokumentacijom (Rudarskim projektom). Dozvolu za instalaciju postojeće asfaltne baze sadašnji korisnik koncesije je morao da dobije od MEPPU i opštinskih službi za izgradnju i da prođe vrlo strogu proceduru njeno dobijanje.
  • Navod „da su miniranja svakodnevna“ je daleko od istine, jer se miniranja stijenskog kamena odvijaju u skladu sa rudarskim projektom i ostalom tehničkom dokumentacijom, po kojoj je broj miniranja vrlo mali i na godišnjem nivou.

Ministarstvu kapitalnih investicija – Direktoratu za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovina tehn. građevinskog kamena ležišta „Platac“, zaključenog 2006. godine, zaključno sa istekom roka na koji je zaključen 2021. godinom, nije dostavljena nijedna prijava, kako od strane nadležnih inspekcijskih službi, državnih i lokalnih organa, Mjesnih zajednica, fizičkih i pravnih lica, koje se odnose na nepoštovanje prava i obaveza Koncesionara koja prističu iz Ugovora, tj koje se odnose kako na ugrožavanje zdravlja mještana tako i na ugrožavanje životne sredine i ambijenta.

Nažalost, i pored sprovedene javne rasprave početnog dokumenta – Plana davanja koncesija za 2021. godinu i javne rasprave koncesionog akta za ležište „Platac“ i usvojenih svih primjedbi na isti, jedan  dio javnosti i dalje izražava duboko protivljenje prema zakonski sprovedenoj proceduri o pokretanju proizvodnje, upošljavanju radnika, obezbjeđivanju dohotka, prihodi budžeta kako opštinski, tako i državni.

Zakon o koncesijama, (Sl list CG, br 008/09, 073/19) izričito naglašava principe transparetnosti, nediskriminacije i konkurentnosti koje je MKI upotpunosti ispoštovalo za ležište „Platac“, a to između ostalog govori da se na budući javni oglas, ako se Vlade Crne Gore (ne Ministarstvo kapitalnih investicija na svoju ruku, a još manje ministar Bojanić) definitivno odluči za njegovo raspisivanje, za predmetno ležište može prijaviti bilo koji zainteresovani pojedinac, odnosno privredno društvo, a ne samo, kako se tendeciozno naglašava, DOO Carinvest.

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije