fbpx
15.2 C
Podgorica
September 26, 2022.
NaslovnicaMINA ServisiMINA OTSReagovanje na tekst ND Vijesti „Careviću otvoren put za posao od 36...

Reagovanje na tekst ND Vijesti „Careviću otvoren put za posao od 36 miliona”

U vezi sa navodima koji su dati u dnevnim novinama „Vijesti“ od 20.12.2021, novinar Vuk Lajović, Ministarstvo kapitalnih investicija želi da obavijesti javnost o sledećem:

Ležište ‘’Platac’’, Opština Kotor, uvršteno je u Plan davanja koncesija za 2021. godinu, koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 30. jula 2021. godine. Zakon o koncesijama je članom 41 propisao mogućnost zainteresovanom licu da nadležnom organu do marta tekuće godine podnese inicijativu za dopunu godišnjeg plana davanja koncesija.

Inicijativu je podnijelo DOO ‘’Carinvest’’ Kotor, u skladu sa navedenim članom Zakona o koncesijama, a koja je, zajedno sa ostalim prihvaćenim inicijativama, uvrštena u objedinjeni document – Plan davanja koncesija.

U toku Javne rasprave za Plan davanja koncesija za 2021. godinu, koja je trajala od 7.06. do 22.06. 2021. nije bilo primjedbi na predmetno ležište.

Primjedbe pristigle u toku trajanja javne rasprave na nacrt Koncesionog akta za ležište ‘’Platac’’ (2.11–19.11.2021.), Ministarstvo je uvažilo kao osnovane, pripremilo Predlog koncesionog akta koji je usvojila Vlada Crne Gore i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu ugovora.

Nadležni organ, odnosno Ministarstvo kapitalnih investicija ima zakonsku obavezu da postupak davanja koncesija sprovodi pod jednakim, transparentnim i nediskriminatornim uslovima.

Primjenom načela nediskriminacije obezbjeđuje se ravnopravan tretman svih ponuđača u postupku davanja koncesije, i u skladu sa navedenim načelom Ministarstvo kapitalnih investicija je obavezno da priprema koncesioni akt, priprema i objavljuje javni oglas, priprema tendersku dokumentaciju, obrazuje tendersku komisiju i vrši sve druge poslove koji su predviđeni Zakonom o koncesijama.

Činjenica da je neko privredno društvo podnijelo inicijativu, ne daje mu prednost u tenderskom postupku koji slijedi.

Dakle, na tender o dodjeli koncesije za geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena na ležištu “Platac”, opština Kotor, može se prijaviti bilo koji zainteresovani subjekt koji dostavi ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. i shodno Članu 3, Zakona o koncesijama svaki učesnik na javnom oglasu biće tretiran u skladu sa načelima transparentnosti, nediskriminacije i konkurentnosti.

Ovo su činjenice, sve ostalo ne zaslužuje komentar.

kontakt pošljaoca: [email protected]

Najčitanije