fbpx
Naslovnica Crna Gora Krivokapić na čelu Savjeta za sagledavanje uticaja epidemije na ekonomiju

Krivokapić na čelu Savjeta za sagledavanje uticaja epidemije na ekonomiju

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori kojim će rukovoditi premijer Zdravko Krivokapić.

Savjet se, kako je saopšteno, obrazuje radi sagledavanja i analize epidemiološke situacije i uticaja propisanih mjera za sprječavanje unošenja i širenja, suzbijanje i sprječavanje prenošenja u druge zemlje zarazne bolesti COVID-19.

„Kao i uticaja epidemiološke situacije i ovih mjera na ekonomsko stanje u zemlji, na osnovu izvještaja i informacija nadležnih organa državne uprave“, dodaje se u saopštenju.

Savjet, kako se navodi, predlaže Vladi donošenje odluke o zabrani, odnosno ograničavanju ulaska u Crnu Goru osobama koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

“Kao i o zabrani, odnosno ograničavanju rada privrednih društava i preduzetnika, i obavljanja drugih djelatnosti koje pogoduju prenošenju i širenju zarazne bolesti, a koje mogu izazvati negativne posljedice za privredu, ekonomiju i ostvarivanje javnog interesa”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da danom stupanja na snagu te odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Savjeta za sprovođenje aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-19 na teritoriji Crne Gore.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta.

„Data je saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za narednu studijsku godinu kojim je predviđen upis 3.331 studenta, odnosno 232 studenta manje u odnosu na prethodnu godinu kada je predložen upis 3.563 studenta“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, kao i prethodnih godina, Univerzitet predložio da se poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za po jedan odsto za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana.

Vlada je donijela i Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost (FCJK) za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta.

„Vlada je dala saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija na FCJK za narednu studijsku godinu kojim je predviđen upis 40 studenata na ovom Fakultetu“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima s Izvještajem sa javne rasprave.

Iz Vlade su kazali da se Izmjenama i dopunama Zakona pristupilo prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi tog zakona sa pravom Evropske unije (EU) u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o zaradama i drugim novčanim primanjima pripadnika Vojske Crne Gore (VCG), civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Navodi se da je razlog za donošenje Uredbe potreba terminološkog usklađivanja sa Zakonom upotrebi jedinica VCG u međunarodnim snagama i učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

„Izmjenama i dopunama navedenog zakona, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, termin „civilna zaštita“ zamijenjen je terminom „operativne jedinice za zaštitu i spašavanje““, kazali su iz Vlade.

Dodaje se da je bilo neophodno preciziranje zarade, drugih novčanih primanja i novčane naknade zbog obavljanja dužnosti u otežanim i rizičnim bezbjednosnim, geografskim i klimatskim uslovima opasnim po život i zdravlje.

Vlada je donijela Uredbu o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama.

Iz Vlade su kazali da će se predloženim propisom normirati i sprovoditi potrebne mjere koje će doprinijeti da se eliminiše upotreba supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i da se uspostavi smanjenje potrošnje alternativnih supstanci (florougljovodonika).

„Konstatovano je da donošenjem Uredbe Crna Gora učvršćuje svoj put ka učlanjenju u EU i potvrđuje preuzetu obavezu borbe za zaštitu ozonskog omotača kao i negativnog uticaja klimatskih promjena, shodno Montrealskom Protokolu o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Pariskom sporazumu“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, a u diskusiji je navedeno da se postojeća Odluka mijenja radi usklađivanja s Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom su osnovani novi organi državne uprave.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i priključnih graničnih dionica i prihvaćen tekst Sporazuma.

„U diskusiji je naglašeno da će se zaključivanjem Sporazuma poboljšati saobraćajna povezanost Crne Gore i BiH, a zajedničkim nastupom dvije države poboljšati pregovaračka pozicija obje države, u odnosu na međunarodne kreditne ili donatorske institucije“, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o problemima uspostavljanja zajedničkih graničnih prelaza između Crne Gore i BiH, Sitnica – Zupci i Ilino Brdo – Klobuk, na teritoriji BiH, shodno zaključenom Sporazumu, u cilju pojednostavljenja procedura prelaska državne granice.

„Zaključeno je da će Vlada Crne Gore preduzeti aktivnosti sa Vijećem ministara BiH, kako bi što prije bila uspostavljena zajednička granična kontrola na budućim zajedničkim graničnim prelazima“, navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila Upravu za saobraćaj da hitno preduzme mjere na poboljšanju saobraćajne infrastrukture na graničnim prelazima, prvenstveno na graničnom prelazu Sitnica, kao privremeno rješenje do uspostavljanja zajedničkog graničnog prelaza na Zupcima.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da, u saradnji sa graničnim službama Crne Gore i susjednih država, realizuje Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju prelaska državne granice za vrijeme ljetnje turističke sezone, u cilju usaglašavanja i ubrzanja graničnih procedura“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi za požarnu sezonu 2021. godine.

„U raspravi je navedeno da požarnu sezonu 2021. dočekujemo spremno jer se odgovorno pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti, kao i pripremi svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja su dovedena u funkcionalno stanje“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su zaduženi svi subjekti sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru i da sve raspoložive ljudske i materijalne resurse u slučaju potrebe stave u funkciju gašenja požara.

Vlada je donijela i Odluku o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu, kojim će rukovoditi ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić.

Najčitanije