Naslovnica news voices Jelena Čolaković - direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO...

Jelena Čolaković – direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO Juventas

Od 1999. godine do danas učestvovala i učestvuje u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori.Peogramska je direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom akcentom na rad sa najosjetljivijim društvenim grupama. Tokom srednje škole i studija bila je članica Debatnog kluba „Juventas“, članica redakcije časopisa „Juventas“, aktivno učestvovala, a kasnije i upravljala implementacijom projekata koji su se odnosili na različite oblasti: rodnu ravnopravnost, nenasilnu komunikaciju, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevenciju HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, strateško planiranje, zastupanje i lobiranje. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca, studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke senzitivizacije profesionalaca i pružalaca usluga i to: policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, ljekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i stručnih službi u srednjim školama u Crnoj Gori. Učestvovala je u sprovođenju biobihevioralnih istraživanja u saradnji sa Institom za javno zdravlje. Koautorka je i autorka brojnih izvještaja i publikacija. Bila je članica mnogih tijela i grupa za pisanje pravih propisa, nacionalnih strateških dokumenata, te akcionih planova koji su se odnosili na oblast ljudskih prava i ljudskih prava LGBT osoba.

Najčitanije