fbpx
NaslovnicaMINA ServisiMINA OTSPOŠTA CRNE GORE AD PODGORICA PODNIJELA TUŽBU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PROTIV...

POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA PODNIJELA TUŽBU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PROTIV DRŽAVE I OBAVIJESTILA SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO O PROTIVPRAVNOM PRENOSU PRAVA SVOJINE NAD IMOVINOM KOJA ČINI NJEN OSNOVNI KAPITAL

Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-5056/2 koji su donijeti na sjednici održanoj 06. septembra 2022. godine nije usvojen Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore za 2021. godinu, zbog uzdržavanja od mišljenja nezavisnog revizora. Razlozi za uzdržavanje od mišljenja nezavisnog revizora su neadekvatan tretman imovine Pošte Crne Gore u katastru nepokretnosti u odnosu na poslovne knjige Društva, odnosno da Pošta Crne Gore u knjigama vodi na sebe imovinu koja je u listovima nepokretnosti u međuvremenu prepisana na osnivača Društva – Državu Crnu Goru sa pravom raspolaganja Vlada Crne Gore, a pravom upravljanja Pošta Crne Gore.

Podsjećamo javnost da je Pošta Crne Gore AD Podgorica privredno društvo koje je pravni sljedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane poštanske djelatnosti. Vlada Crne Gore izvršila je restrukturiranje JP PTT  na način što je izvršila promjenu oblika organizacije svojom odlukom od 28.10.1998. godine i isto transformisala u dva privredna društva Telekomunikacije Crne Gore AD Podgorica i Pošta Crne Gore DOO Podgorica. Polazeći od činjenice da je Pošta Crne Gore AD Podgorica pravni sljedbenik Pošta Crne Gore DOO Podgorica, slijedi da Pošta Crne Gore AD Podgorica u pogledu tretmana imovine mora biti tertirana identično kao i Telekom Crne Gore AD Podgorica.

Vlada Crne Gore je dana 02.02.2012. godine, shodno Odluci Vlade Crne Gore od 17.11.2011. godine sprovela restrukturiranje ovog privrednog društva, kojom je promijenjen oblik organizovanja i izvršena trasformacija iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo. U istom postupku ove promjene, a saglasno navedenoj odluci Vlade Crne Gore, između ostalog, definisano je da će nakon sprovedenog postupka restrukturiranja, sva imovina  Pošta Crne Gore DOO Podgorica po propisnim listama biti upisana kod Uprave za nekretnine i njenih poslovnih jedinica i drugih nadležnih organa kao imovina Akcionarskog društva – imovina Države Crne Gore.

Razlog za unos kapitala, odnosno imovine u privredno društvo sadžan je u odredbama Zakona o privrednim društvima koji propisuje da privredno društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, iz čega se može zaključiti da akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze Društva, što dalje znači da isti moraju unijeti ulog u društvo prije nego što akcije budu upisane na akcionare, odnosno prije nego što su udjeli registrovani na vlasnike. Isto tako ovim Zakonom je propisano da je akcionarsko društvo pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama odvojeno od akcionara. Dakle, poštujući zakonske odredbe ovo znači da unošenjem uloga odnosno unošenjem imovine određene vrijednosti, prilikom osnivanja akcionarskog društva, nastaje novi posebni pravni entitet, koji samostalno istupa u pravnom prometu. S druge strane, ulagač, odnosno osnivač, za uzvrat stiče jedan ili više vlasničkih udjela koji se nazivaju akcije.

Od donošenja naprijed navedene odluke Vlade, odnosno nastupanja statusne promjene Pošte Crne Gore, kod Uprave za katastar i državnu imovinu (i njenog pravnog prethodnika Uprave za nekretnine) su sukcesivno i različito vršene promjene upisa prava vlasništva na zemljištu i objektima Pošte Crne Gore, na način što su u najvećem dijelu predmetna svojinska i druga prava Pošta Crne Gore, prevođena na Državu Crnu Goru, sa upisanim pravom raspolaganja na Vladu Crne Gore, te pravom upravljanja na Poštu Crne Gore.

Ove nezakonite radnje dovele su do promjene vlasničke strukture na nepokretnostima i otvorile pitanje promjene vrijednosti kapitala društva, odnosno nemogućnost utvrđivanja i razgraničavanja šta od ukupne imovine predstavlja imovinu društva, a šta imovinu Države Crne Gore. Dakle, prenos prava svojine nad nepokretnostima koje čine osnovni kapital društva, sa Pošte Crne Gore izvršen je na osnivača – državu Crnu Goru, bez odluke skupštine akcionara (čije svojstvo u ovom slučaju vrši Vlada Crne Gore) o smanjenju kapitala, zbog čega smatramo da nadležno državno tužilaštvo mora sagledati da li u ovakvom postupanju ima elemeta krivično-pravne odgovornosti.

U vezi sa rješavanjem pitanja tretmana imovine Pošte Crne Gore u katastru nepokretnosti, Pošta Crne Gore se obraćala nadležnim ministarstvima i organima uprave, te u konačnom Vladi Crne Gore kao svom osnivaču, ali nije dobila odgovor države kao osnivača ovog Društva u vezi rješavanja neadekvatnog tretmana imovine Pošte Crne Gore u katastru nepokretnosti.

Shodno tome da nije bilo reakcije, od nadležnih državnih organa i Vlade Crne Gore, koja bi vodila rješavanju ovog pitanja na urgentan način koji bi spriječio negativne efekte po ovo društvo, Pošta Crne Gore je dana 27.04.2023. godine ustala sa tužbom za utvrđivanje prava svojine protiv Države Crne Gore. Ovo iz razloga što bi pristajanje na ovakvo nezakonito stanje vodilo i nezakonitom smanjenju kapitala društva, što bi nužno značilo i da se u poslovnim knjigama prikaže višemilionski gubitak, odnosno vrijednost društva umanjena za nezakonito prepisane nepokretnosti.

Ovo bi pored ostalih negativnih posljedica koje prijete opstanku Pošte Crne Gore, nastalih bez krivice sadašnjeg rukovodstva Pošte Crne Gore i koje nijesu rezultat poslovanja, dovelo i do smanjenja zarada zaposlenih u smislu člana 10 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim je propisano da privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu Države, koja su u prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju dužna su da smanje ukupan fond zarada za 10% u prvoj godini i dodatno 5% u narednoj kalendarskoj godini.

Polazeći od toga kakve negativne posljedice proizvodi dosadašnje nezakonito postupanje u pogledu tretmana imovine Pošte Crne Gore, pored pokrenutog spora za utvrđivanje prava svojine, Specijalno državno tužilaštvo obaviješteno je dana 28.04.2023. godine o navedenom postupanju i od njega je zatraženo da ispita da li u ovakvom postupanju ima elemenata krivično-pravne odgovornosti lica koja su svojevremeno bila u sastavu organa upravljanja ovog Društva i lica u nadležnim državnim organima, čime je nezakonito smanjen kapital Društva bez odluke Skupštine akcionara, odnosno bez odluke Vlade Crne Gore.

Konačno, poručujemo građanima i zaposlenima u Pošti Crne Gore da sadašnje rukovodstvo preduzima sve raspoložive pravne radnje kako bi zaštitilo imovinu društva i njihova radna mjesta, ali da je za opstanak Pošte Crne Gore i njihovih radnih mjesta ključna adekvatna reakcija nadležnih državnih organa, koji nose ključnu odgovornost za negativne posljedice koje mogu nastupiti zbog nezakonitog smanjenja kapitala Društva.

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije