fbpx
NaslovnicaMINA BusinessNegativno mišljenje na završni račun budžeta Ulcinja

Negativno mišljenje na završni račun budžeta Ulcinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za prošlu godinu, kao i na reviziju pravilnosti.

Kolegijum DRI, kojeg čine članovi Senata Zoran Jelić i Nikola N. Kovačević, dali su negativno mišljenje na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za prošlu godinu.

Iz DRI je saopšteno da je finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za prošlu godinu utvrđeno da finansijski izvještaji sadrže pogrešna prikazivanja.

“Revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovaraju realnim podacima. To je dovelo do razlike u utvrđenom finansijskom rezultatu, to jeste suficitu od 263,47 hiljada EUR, odnosno gotovinski suficit prema finansijskim podacima za prošlu godinu iskazan je u iznosu od 564,56 hljada EUR, a treba da iznosi 301,09 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

U izvještaju se navodi da je revizijom pravilnosti odluke o Završnom računu Opštine Ulcinj za prošlu godinu utvrđeno da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

“Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa zakonima o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, finansiranju lokalne samouprave, sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju, komunalnoj policiji, poreskoj administraciji, planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i zaradama u javnom sektoru”, rekli su iz DRI.

Revizijom su utvrđena i neusklađenosti sa zakonima o državnim službenicima i namještenicima, radu, kao i državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave i Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Ulcinj.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem izvještaja upozna Vlada, kao i ministarstva finansija i javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama.

Kolegijum DRI je takođe naložio da se sa sadržajem izvještaja DRI upoznaju i skupšinski Odbor za ekonomiju, budžet i finansije i Zajednica Opština Crne Gore.

Najčitanije

Obavezna rezerva 290,4 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obavezna rezerva banaka na kraju januara je, prema podacima Centralne banke...