fbpx
NaslovnicaCrna GoraNa UCG više od 3,1 hiljade mjesta za finansiranje iz budžeta

Na UCG više od 3,1 hiljade mjesta za finansiranje iz budžeta

Podgorica, (MINA) – Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) u prvu godinu osnovnih studija moći će da se upiše 3.126 studenata koji se finansiraju iz budžeta, odlučila je Vlada.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2024/2025. godinu koji se finansiraju iz budžeta, a predviđen je upis 40 studenata.

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije (EU) o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori.

„Sporazumom se utvrđuje okvir za saradnju između FRONTEX-a i njegovih timova sa jedne strane, i nadležnih tijela Crne Gore, sa druge strane“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se sporazumom potvrđuju aktivnosti koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori sa EU u oblasti upravljanja granicama i postizanja zajedničkih standarda na području zajedničkog djelovanja.

Iz Vlade su naglasili da je sporazum veoma bitan i za samu EU, posebno u svijetlu aktuelnih migrantskih tokova.

Oni su objasnili da se sporazumom postavlja adekvatan okvir za saradnju EU i država potpisnica, u okviru kojeg će Crnoj Gori biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog lstoka i konfliktnih područja.

Kako su naveli iz Vlade, to je nepredvidljivog karaktera i zahtijeva blagovremeno i stručno reagovanje.

„Sporazumom su obuhvaćeni opseg operacija, građanska i krivična odgovornost, pitanje privilegija i imuniteta članova timova, zadaci i nadležnosti timova, kao i usklađenost sa temeljnim pravima, pitanja koja će biti predmet pregovora“, ističe se u saopštenju.

Vlada je donijela i izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić sa Izvještajem sa javne rasprave.

U saopštenju se navodi da je planskim rešenjima predviđeno da se izgradnja odvija na usmjeren i kontrolisan način.

„Kako bi se obezbijedio uravnotežen prostorni i urbani razvoj i povećala funkcionalnost područja, smanjila bespravna izgradnja i potrošnja plodnog zemljišta, spriječila preizgrađenost pojedinačnih parcela i omogućila strukturna transformacija (sanacija i rekultivacija), uz usmjeravanu novu izgradnju koja poštuje sve planske mjere“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se najznačajnija planska rešenja na prostoru opštine zadržavaju, a izmjene i dopune su planirane u dijelu magistralne i regionalne saobraćajne i elektroenergetske infrastrukture, elektroenergetskih objekata – solarnih elektrana.

Izmjene su, kako se dodaje, planirane i u definisanju područja, smjernica i uslova za eksploataciju mineralnih sirovina i obavljanje privredne djelatnosti.

„U dijelu saobraćaja predviđena je nova trasa dijela magistralne saobraćajnice Nikšić – Cetinje na području opštine Nikšić, od Čeva do lokaliteta Paprati na magistralnom putu M-3 (Šćepan polje – Nikšić – Podgorica) u dužini od 22 kilometra i rekonstrukcija i izgradnja regionalnih saobraćajnica, u funkciji podsticaja razvoja teritorije opštine“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se izmjenama i dopunama povećava mogućnost realizacije planskih rješenja, kroz dopunu i preciziranje smjernica za primjenu planskog dokumenta.

„Redefinišu se područja za koja je potrebno raditi detaljne urbanističke planove, definišu urbanistički uslovi za izgradnju objekata i za parcelaciju za lokacije za koje postoje smetnje u realizaciji zbog nepostojanja plana sa detaljnom razradom“, naveli su iz Vlade.

Oni su dodali da se i dopunjavaju uslovi i smjernice za direktnu realizaciju GUR-a po namjenama površina i objekata.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre“ Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.

U Informaciji se navodi da se, usljed dugogodišnje eksploatacije izvorišta Bolje sestre, promjena u njegovom režimu izdašnosti i smanjenja eksploatacionih kapaciteta, pristupilo izradi Glavnog projekta o određivanju zona i pojaseva sanitarne zaštite tog izvorišta, koji je urađen u martu prošle godine.

Kako se dodaje, predložene su tri zone sanitarne zaštite izborišta i to zona neposredne zaštite, uža i šira zona zaštite.

“Nepoznavanje sliva izvorišta, prostora sa koga se sve vode sakupljaju i kreću ka izvorišnoj zoni, predstavlja osnovni problem u njegovoj zaštiti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Uprava za vode, zbog značaja tog izvorišta, formirala Stručni tim od kompetentnih stručnjaka iz oblasti hidrogeologije čiji je zadatak bio da preispita utvrđene granice druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre“, na osnovu kojih je urađen Glavni projekat.

Komisija je u Izvještaju zaključila da Glavni Projekat nije odgovorio Projektnom zadatku, niti je utvrdio potrebne činjenice za određivanje sliva – treće zone zaštite izvorišta.

Iz Vlade su kazali da je zbog toga neophodno sprovesti dalja ispitivanja koja će obezbijediti potrebne podatke za izradu novog dokumenta.

“Komisija je konstatovala da projekat mora da tretira postojeće projekte i dozvole dobijene u skladu sa zatečenim stanjem, da ukaže na konkretne uticaje i kako bi negativni efekti izgradnje mogli da utiču na kvalitet vode”, kazali su iz Vlade.

Oni su rekli da je konstatovano i da Glavni projekat nije obradio katastar postojećih objekata i aktivnosti unutar zona zaštite.

“Vlada je zadužila Regionalni vodovod da sprovede odgovarajući monitoring i dalja ispitivanja koja će obezbijediti potrebne podatke za izradu Projekta zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre“, odnosno utvrdi potrebne činjenice za preispitivanje proširene druge zone i određivanje sliva – treće zone sanitarne zaštite izvorišta”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije