Naslovnica news voices Behija Ramović, Ženska RAE mreža "Prva"

Behija Ramović, Ženska RAE mreža “Prva”

Zaposlena je u Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima i članica je Ženske  RAE mreže „Prva“ Ona više od 15 godina doprinosi ostvarivanju prava, unaprjeđenju položaja i poboljšanju kvaliteta života Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori.Ramović se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ljudskih prava, iniciranjem, participacijom i podrškom svih aktivnosti koji doprinose boljem ekonomskom, socijalnom i društvenom statusu Roma i Egipćana, zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih brakova, promovisanjem i zastupanjem rodne ravnopravnosti u okviru romske i egipćanske zajednice.

Ona se bavi i aktivnostima koje se odnose na suzbijanje pojave prosjačenja romske i egipćanske djece, javno zastupanje prema donosiocima odluka, watch dog ulogu u primjeni politika i mjerenje efekata preduzetih mjera, monitoring i podršku procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ramović aktivnostima podstiče  žene na veći društveni angažman, što će u perspektivi stvoriti žensku romsku snagu koja će moći da se bori sa patrijarhatom u sopstvenoj zajednici i diskriminacijom kojoj su  pripadnice romske manjine izložene.

Ona je primjer i podrška Romkinjama u lokalnoj zajednici i u čitavoj Crnoj Gori kako se oduprijeti tradicionalnim normama i obavezama.

Bori se za širenje individualnih sloboda u romskoj zajednici, rodnu osviješćenost i razbijanje tabua koji ogrančavaju potencijal za razvoj djevojaka i žena.

Profesionalna interesovanja – pronalaženje praktičnih rješenja za inkluziju Roma u društvo, očuvanje kulturnog identiteta, eliminaciju negativnih oblika tradicije koji diskriminišu romske žene i djecu.

Glavne aktivnosti kojima je doprinijela su borba protiv nasilja u porodicama kod Romkinja i Egipćanki i ranijih brakova, zatim aktivnosti u vezi sa obrazovanjem te populacije.

Najznačajniji projekti – “Zajedničkom borbom protiv suzbijanja rodno-zasnovanog nasilja i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici”, “Prvi protest roma u Crnoj Gori” (čiji je cilj ukazivanje na opšte stanje Roma i problem diskriminacije u društvu), “Prvi Marš za prava djevojčica”, “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu” (u okviru tog projekta sprovedena je kampanja “Zajednčkim naporima do cilja”), “Akcija protiv ranijih i prisilnih brakova”.

Jedan od projekata je i “Istraživanje o osnovnim prijetnjama i uzrocima potencijalnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i bilo kog drugog oblika eksploatacije djece u Kampu na Koniku u Podgoricu”.

Cilj tog istraživanja je poboljšanje kvaliteta života djece i njihovih roditelja i mehanizama zaštite djece.

Ramović je učesvovala u izradi smjernica za postupanje nadležnih institucija u slučajevima prepoznavanja i procesuiranja dječijih brakova i vanbračnih zajednica.

Jedan od projekata u kom je učestvovala je “Zajedničkom borbom do suzbijanja rodnog zasnovanog nasilja i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori”, u okviru koga su održane obuke za poverljiva lica.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava održane su i kampanje u deset crnogorskih gradova po principu od vrata do vrata i edukacije na temu raniji brakovi i nasilje u porodici.

Ramović je učestvovala u filmu “Cijeli moj život je borba”, koji je rađen u sklopu projekta “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”.Ona je učestvovala u kampanji “No Hate Speech”.

Ramović je članica tima za podršku romskoj i egipćanskoj populaciji koji čine institucije i nevladine organizacije relevantne za rješavanje problema i poboljšanje položaja romske populacije.

Ona je članica školskog odbora škole “Božidar Vuković Podgoričanin”, koju pohađa 1.450 učenika, od čega polovinu čine učenici romske populacije.

Cilj odbora je uključivanje romskih učenika u društvene tokove, podizanje svijesti o značaju obazovanja, ohrabrivanje zajedničke saradnje romskih i neromskih učenika kako bi podigli svijest o vrijednostima saradnje i tolerancije.

Ramović i njena ćerka, zbog teme ranih brakova, bile su žrtve napada, i tada je kuća u kojoj žive bila kamenovana.

Najčitanije