17 C
Podgorica
September 28, 2020.
Naslovnica MINA Business Zainteresovani da dostave ponude za eksploataciju kamena

Zainteresovani da dostave ponude za eksploataciju kamena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da do 25. juna odnosno 2. jula dostave ponude za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena na nalazištima Bioča i Kurilo u Bijelom Polju.

Koncesione akte o pojavi tehničko-građevinskog kamena na tim lokalitetima Vlada je usvojila na sjednici 28. novembra prošle godine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji ima domaće ili strano preduzeće ili druga kompanija, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade će se vrednovati sa 40 poena, ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje sa 20, reference ponuđača, kvalitet poslovnog plana, efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa po 15, a finansijski aspekt odnosno prosječni bruto prihod u posljednje tri godine sa deset poena.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti Tendersku dokumentaciju od Ministarstva.

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada EUR, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenja najmanje šest mjeseci od datuma zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva i predaju se lično u zatvorenom omotu.

Najčitanije