fbpx
28.9 C
Podgorica
August 10, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessEPCG objavila javni poziv za prodaju sopstvenih akcija

EPCG objavila javni poziv za prodaju sopstvenih akcija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je objavila javni poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji.

Iz EPCG je saopšteno da je predmet javnog poziva prodaja 11.813.238 sopstvenih akcija u blok transakciji.

Navodi se da je minimalna cijena 8,63 EUR po akciji (investiciona cijena po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija).

U javnom pozivu navodi se da će se odabir najpovoljnije ponude sprovesti putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koje uzmu učešće po uslovima iz javnog poziva.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu MW ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona EUR ili Investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu EUR, i ulaganje u energetski sektor minimalno 100 miliona u zadnjih pet godina.

„Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od dana otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijednosti sopstvenih akcija iz tačke 2 javnog poziva“, piše u javnom pozivu.

Kako se navodi, u slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.

U javnom pozivu piše da u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa.

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama, pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim osobama radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

To se, kako se dodaje u pozivu, dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice/a tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Kako se navodi, u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

„Vrednovanje ponuda izvršiće se po kriterijumu: najveća ponuđena cijena po akciji – 100 bodova. Ako se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati ponuđač čija je ponuda stigla prva u vremenu“, piše u javnom pozivu.

Kako se dodaje, ispunjenost uslova sa javnog poziva za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja ponuda.

Navodi se da će neblagovremene ponude, kao i one uz koje nijesu priloženi traženi dokazi (neuredna ponuda), biti odbačene, neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i biće vraćene ponuđaču.

„Komisija za izbor specifičnog kupca u postupku otuđenja sopstvenih akcija zadržava pravo da izmjeni, promijeni ili poništi javni poziv u bilo koje vrijeme“, piše u pozivu.

Kako se navodi, u slučaju odustajanja prvorangiranog-boljerangiranog ponuđača od svoje ponude, EPCG će prihvatiti da sa sljedećim rangiranim ponuđačem zaključi ugovor.

Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, održaće se 1. avgusta u deset sati u Nikšiću.

Kako se dodaje, svi učesnici na tenderu treba da dostave Komisiji svoje adrese i e-mil za prijem pošte, u svrhu prijema informacija i korespondencije u vezi javnog poziva.

Navodi se da će odluku o izboru strateškog kupca donijeti Skupština akcionara kompanije, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje.

„U slučaju odustanka od zaključenja ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posljedica učešća na javnom pozivu“, dodaje se u pozivu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije