fbpx
NaslovnicaMINA BusinessDržavni dug na kraju godine iznosio 83,27 odsto BDP-a

Državni dug na kraju godine iznosio 83,27 odsto BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju prošle godine iznosio je 4.090,02 miliona EUR, ili 83,27 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

To se navodi u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade.

U dokumentu je konstatovano da je prethodnu godinu obilježio oporavak ekonomske aktivnosti koji se odrazio i na rast budžetskih prihoda, čemu je u najvećoj mjeri doprinijela uspješna ljetnja turistička sezona, kao i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa, odnosno unapređena poreska disciplina.

“Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku procjenjuje se da je u prošloj godini BDP ostvaren u nominalnom iznosu od 4.911,6 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacijama u prošloj godini iznosili su 1.911,4 miliona eura, što je za 1,66 odsto više od planiranog iznosa i čini 38,92 odsto BDP-a.

Budžetska potrošnja u prošloj godini iznosila je 2.010,9 miliona EUR i manja je 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i 2,44 odsto manja u odnosu na planirani iznos.

Iz Vlade su precizirali da je budžetska potrošnja iznosila 40,94 odsto BDP-a.

“Gotovinski deficit budžeta za prošlu godinu iznosi 99,52 miliona EUR i čini 2,02 odsto BDP-a. Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 104,65 miliona EUR ili 2,13 odsto BDP-a”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je u prošloj godini izvršena otplata duga od 437,6 miliona EUR, što je zajedno sa korigovanim gotovinskim deficitom i izdacima za kupovinu hartija od vrijednosti uslovilo nedostajuća sredstva od 541,66 miliona EUR.

“Završni račun, pored ostalog, pokazuje da je ukupan državni dug, bez depozita, na dan 31. decembar prošle godine, iznosio 4.090,02 miliona EUR, ili 83,27 odsto BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju prošle godine, iznosio je 3.625,19 miliona EUR ili 73,81 odsto BDP-a”, kazali su iz vlade.

Usvojen je i Predlog za izmjenu i dopunu zaključaka Vlade od 27. aprila, kojim se, zbog reorganizacije državne uprave, zadužuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond rada da sa bivšim radnicima Kombinata aluminijuma zaključe Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa.

“A koji se odnosi na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem kojim će se bivšim radnicima Kombinata priznati pravo na povezivanje staža, a sve u cilju ostvarivanja prava na penziju”, precizira se u dokumentu.

Iz Vlade su rekli da su usvojili Informaciju o primjeni instituta Kadrovskog planiranja, dodajući da se u narednom periodu se očekuje prvo donošenje tih akata, a nakon toga i kadrovskih planova organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore i popuna radnih mjesta u skladu sa njima.

Usvojena je Informacija o sprovođenju aktivnosti po osnovu nove organizacije državne uprave.

“Radi postizanja dobre koordinacije i jednoobraznosti postupanja organa državne uprave u realizaciji obaveza koje proizilaze iz nove organizacije, Vlada je donijela niz zaključaka kojima se definišu obaveze organa prilikom preuzimanja zaposlenih i sprovođenja neophodnih postupaka kod Uprave za statistiku i Uprave prihoda i carina”, saopštili su iz Vlade.

Oni su kazali da su usvojili Informaciju o uvećanju broja zaposlenih i povećanju troškova poslovanja po tom osnovu u privrednim društvima čiji je osnivač država, kao i u privrednim društvima u kojima država posjeduje većinski udio u kapitalu, koja su u resornoj nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija.

U Informaciji se konstatuje da je u privrednim društvima koja se nalaze pod nadležnošću tog Ministarstva u posljednje vrijeme došlo do naglog i nekontrolisanog uvećanja broja zaposlenih.

To uvećanje, kako je saopšteno, nije opravdano realnim tehnološkim niti organizacionim potrebama i može imati izrazito negativne posljedice na rezultate njihovog poslovanja, u vidu značajnog uvećanja troškova poslovanja po osnovu isplata zarada zaposlenima.

“Tim povodom, Vlada je donijela zaključak kojim se preporučuje ovim društvima da bez odlaganja obustave sve aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem, kao i aktivnostina donošenju akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sve do usvajanjaredovnih godišnjih izvještaja o radu privrednih društava” , kaže se u dokumentu.

Navodi se da je Ministarstvo kapitalnih investicija zaduženo da pripremi i u što kraćem roku Vladi dostavi Informaciju o realizaciji tog zaključka, sa predlogom mjera u slučaju nepostupanja po njemu.

Usvojena je Informacija o Okvirnom finansijskom sporazumu o partnerstvu između Evropske komisije (EK) i Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA III), i prihvaćen tekst Sporazuma.

“U odnosu na praksu iz prethodnih instrumenata podrške – IPA I i IPA II, značajna novina u IPA III je da nema unaprijed definisanih iznosa finansijske podrške po državama, već postoji jedinstveni, zajednički budžet za sve države korisnice IPA-e u iznosu od 14,162 milijardi EUR”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su ključni kriterijumi za dobijanje finansijske podrške relevantnost i zrelost predloženih projekata.

Nakon potpisivanja i usvajanja Okvirnog sporazuma, potrebno je da ga Skupština potvrdi, kako bi se kasnije potpisali godišnji finansijski sporazumi o sprovođenju pojedinih programa i kreiranja formalno-pravnih uslova za ugovaranje sredstava koja će Crnoj Gori biti dostupna tokom finansijske perspektive IPA 2021-2027.

Usvojen je Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organa uprave za prošlu godinu, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12, 13 i 27 u procesu pristupanja EU.

“Ministarstvo je od ukupno 29 tema i propisa realizovalo 19”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu u kojem se navodi da je Fond je u prošloj godini ostvario 26.506.077 EUR prihoda i 772.941 EUR rashoda.

“Stoga je, na kraju godine, Fond poslovao sa pozitivnim rezultatom od 25.733.136 EUR. Ukupna sredstva Fonda 31. decembra prošle godine iznosila su 117.440.242 EUR”, rekli su iz Vlade.

Koeficijent pokrivenosti garantovanih depozita sredstvima Fonda je 7,11 odsto.

U cilju obezbjeđenja veće sigurnosti depozita u kreditnim institucijama, odnosno stabilnosti cjelokupnog finansijskog sistema, Fond je sa EBRD-om zaključio Ugovor o „Stand-by“ aranžmanu na iznos od 50 miliona EUR.

“Sa ovim sredstvima stepen pokrivenosti garantovanih depozita iznosi 10,14 odsto što je ocijenjeno kao vrlo visok stepen pokrića i kapitalizacije Fonda”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju koja sadrži spisak imena osoba koje su primljene u crnogorsko državljanstvo po osnovu programa ekonomskog državljanstva do 25. maja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije