fbpx
NaslovnicaGlavna vijestOtplatiće dio rate kredita Crnogorske plovidbe

Otplatiće dio rate kredita Crnogorske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će uplatiti kineskoj Exim banci preostali iznos rate kredita Crnogorske plovidbe, u iznosu od 2,01 milion USD.

„Dospjeli iznos rate kredita Crnogorske plovidbe za jul iznosi 2,5 milion USD, od čega se na otplatu glavnice odnosi 2,37 miliona USD, a kamate 142,98 hiljada USD. Od ukupnog dospjelog iznosa, Crnogorska plovidba je Exim banci uplatila 500 hiljada USD“, navodi se u informaciji o izmirenju obaveza Vlade prema Exim banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana između Crnogorske plovidbe i Exim banke.

U informaciji se navodi da je Exim banka u utorak dostavila Ministarstvu finansija pismo, zajedno za zahtjevom za plaćanje, u kojem traži da taj resor
ispuni obavezu garanta i uplati preostali dio rate, jer Crnogorska plovidba ima poteškoća da to samostalno uradi. Nakon toga je Ministarstvo finansija tražio saglasnost Vlade za uplatu.

„Banka će neizmirene obaveze zajmoprimaca od 2,01 milion USD u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja, uvećati za dodatne troškove kamate (indemnity interest) koji će biti naknadno obračunati do dana plaćanja, takođe u eurskoj protivvrijednosti“, precizira se u informaciji.

Ministarstvo finansija je, kako su podsjetili, od Ministarstva kapitalnih investicija tražilo informaciju da li kompanija planira uredno izmirenje obaveza koje dospijevaju 21. jula.

Ministarstvo kapitalnih investicija proslijedilo je odgovor Crnogorske plovidbe kojim su informisani da neće biti u mogućnosti da u cijelosti izmiri obaveze koje dospijevaju u julu.

„Kako su iz preduzeća saopštili, prilikom putovanja broda kroz Crveno more na putu za Luku Ravena u Italiji, jedan od članova posade je preminuo, pa su zbog brže dopreme pokojnika porodici, odlučili da brod svrati u Luku Bar, gdje je iskrcan. Tom prilikom se brod, odlukom pravosudnih državnih organa, neplanirano zadržao četiri dana u Baru, čime je došlo do kašnjenja dolaska i iskrcaja u Luku Ravena, čime su unajmitelju stvoreni neplanirani troškovi. Takođe, na povratku iz Italije, planirano je da brod svrati u brodogradilište Bijela gdje bi se montirao lanac sa sidrom, koji je izgubljen prije nekih šest do sedam mjeseci, što je takođe prouzrokovalo dodatne troškove“, navodi se u informaciji.

Ministarstvo finansija je, u ime Vlade, izdalo garantno pismo 2010. godine, za ugovor o preferencijalnom kreditnom zajmu za kupce za kupovinu dva broda, sklopljen između Exim bankea i Crnogorske plovidbe, u iznosu od 47,4 miliona USD.

„Ugovor je zaključen na period od 15 godina, sa fiksnom kamatnom stopom od tri odsto godišnje. Otplata kamate počela je 2010. godine, dok je otplata glavnice počela u julu 2015. godine i otplaćuje se dva puta godišnje, svakog 21. januara i 21. jula. Sredstva kredita su u cijelosti povučena“, podsjetili su iz Vlade.

Stanje duga nakon izmirenja rate, koja je dospijela 21. jula, iznosiće 9,48 miliona USD, a rok dospijeća je 21. jul naredne godine.

„Usljed finansijskih poteškoća Crnogorske plovidbe, do 2020. godine, Vlada je pružala pomoć kompaniji iz državnog budžeta za izmirenje obaveza prema Exim banci. Za te namjene su planirana sredstva na poziciji Ministarstva sobraćaja i pomorstva, današnjeg Ministarstva kapitalnih investicija“, navodi se u saopštenju.

Za navedene namjene, za potrebe Crnogorske plovidbe je, prema podacima dobijenim od Ministarstva kapitalnih investicija, u 2019. godini izdvojeno 5,1 miliona USD, dok je u 2020. godini izdvojeno oko 5,5 miliona USD.

Ministarstvo kapitalnih investicija obratilo se krajem 2020. godine Agenciji za zaštitu konkurencije u cilju pribavljanja mišljenja da li bi izdvajanje iz budžeta za pomenute namjene predstavljalo nedozvoljenu državnu pomoć. Tom prilikom, u skladu sa Zakonom, podnijeta je prijava za državnu pomoć Agenciji radi procjene usklađenosti sa Zakonom o dodjeli državne pomoći. Kako je, shodno mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije, Ministarstvo kapitalnih investicija do okončanja predmetnog ispitnog postupka, obustavilo dodjelu državne pomoći, došlo je do situacije da kompanija nije bila u mogućnosti da izmiri svoje obaveze prema Exim banci po osnovu rata kredita sa rokom dospijeća na 21. januar 2021. godine i 21. jula 2021. godine.

„Ministarstvo finansija je, u ime države Crne Gora, kao potpisnik Garantnog pisma, odnosno garant, po ovom osnovu tokom 2021. godine platilo Exim banci 5,35 miliona USD, nakon čega je na ime povraćaja uplaćenih iznosa, preko zaštitnika imovinsko pravnih interesa pokrenula postupak naplate ovog potraživanja“, navodi se u informaciji.

Crnogorska plovidba je za prošlu godinu, usljed pozitivnog poslovanja, cjelokupan iznos sredstava za rate predmetnog kredita, u iznosu od 5,21 miliona USD, obezbijedila iz sopstvenih sredstava i uplatila Exim banci, s tim da dugovanje prema Državi u iznosu od 5,35 miliona EUR, po osnovu ranije plaćenih rata u okviru garancije, još nije izmireno.

„Međutim, dospjeli iznos rate predmetnog kredita Crnogorske plovidbe za januar koji je iznosio 2,55 miliona USD, kompanija nije uredno izmirila u skladu sa rokom dospijeća. Naime, od ukupnog dospjelog iznosa, Crnogorska plovidba je Exim banci uplatila 950 hiljada USD, dok je ostatak od 1,6 miliona USD izmirilo Minstarstvo finansija“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da se rješenjem Agencije za zaštitu konkurencije od 17. avgusta prošle godine, utvrđuje da dodjela garancije Crnogorskoj plovidbi predstavlja nezakonito dodijeljenu državnu pomoć, što znači da je i svaka neizmirena dospjela rata kredita koju je dražva platila po osnovu garancije, državna pomoć u punom iznosu tih rata.

„U skladu sa tim garantnim pismom, Vlada je garantovala uredno izmirenje svih finansijskih obaveza zajmoprimaca i obavezala se da će, kao garant, na osnovu pisanog zahtjeva Exim banke, izmiriti sva dospjela dugovanja koja potražuje banka, kada zajmoprimac ne izmiri dospijele obaveze do roka dospijeća. Shodno tome, i pored mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada je dužna da, kao garant po predmetnom kreditnom aranžmanu, izmiri obavezu prema zajmoprimcu imajući u vidu da je obaveza zasnovana ugovorom o garanciji i da u cilju održavanja reputacije i povjerenja koju Crna Gora ima u odnosu sa međunarodnim povjeriocima obaveza mora biti izvršena bez odlaganja“, objasnili su iz Vlade.

Prema dosadašnjoj praksi, Ministarstvo finansija će zahtijevati od kompanije da nadoknadi troškove koje je država imala po osnovu izmirenih obaveza u vezi sa garancijom. Takođe, Ministarstvo finansija će obavijestiti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi bile preduzete sve potrebne radnje radi zaštite imovinsko pravnih interesa države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije