fbpx
NaslovnicaMINA BusinessRealan porast BDP-a u prošloj godini 6,1 odsto

Realan porast BDP-a u prošloj godini 6,1 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski bruto domaći proizvod (BDP) prošle godine je realno porastao 6,1 odsto na skoro 5,8 milijardi EUR, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su rekli da su danas utvrdili Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

Kako su saopštili, u diskusiji na tu temu je istaknuto da su, nakon ostvarenog snažnog rasta ekonomske aktivnosti od 13 odsto u 2021. godini, dinamični ekonomski trendovi u Crnoj Gori nastavljeni i tokom prošle godine, uprkos negativnim efektima krize rata u Ukrajini.

“Ubrzana i jaka tražnja, veća poreska disciplina i primjena elektronske fiskalizacije, podržali su snažan ekonomski rast i povoljne makroekonomske trendove, pa je, prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku, u prošloj godini zabilježen realni rast BDP-a od 6,1 odsto, dok je bruto društveni proizvod ostvaren u nominalnom iznosu od 5,79 milijardi EUR”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, Zakonom o budžetu za prošlu godinu sredstva predviđena za finansiranje javne potrošnje su iznosila 2,50 milijardi EUR, što je bilo na nivou plana za 2021. godinu.

Iz Vlade su naveli da su, izmjenama Zakona o budžetu za prošlu godinu, planirana sredstva uvećana na 2,69 milijardi EUR, odnosno za 169 miliona EUR ili 7,48 odsto.

“Plan je izvršen u iznosu od 2,59 miljardi EUR (96,32 odsto). Za finansiranje izdataka tekućeg budžeta predviđena su sredstva od 1,09 milijardi EUR, a rebalansom budžeta, kao i odlukama o preusmjeravanju sredstava plan je korigovan na 1,17 milijardi EUR”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je ostvareno je 1,21 milijardi EUR ili 4,19 odsto iznad plana.

Kako su pojasnili, prekoračenje plana je u skladu sa odredbama Zakona o budžetu za prošlu godinu.

“Ukupan javni dug Crne Gore, na dan 31. decembar prošle godine, iznosi 4.102,21 miliona EUR, odnosno 70,77 odsto BDP-a”, saopštili su iz Vlade.

Oni su naveli da, uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija uključujući i 38.477 unci zlata, a koji su, na kraju prošle godine, iznosili 111,75 miliona EUR, neto javni dug Crne Gore, na isti dan iznosi 3.990,46 miliona EUR, odnosno 68,84 odsto BDP-a.

“Pored ostalog, naglašeno je da stanje javnog duga u poslednje tri godine karakteriše smanjenje u apsolutnom iznosu, na šta je u najvećem dijelu uticala činjenica da u toku 2021. i prošle godine nije bilo većih kreditnih zaduženja”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je, u odnosu na 2020. godinu, u 2021. godini, javni dug je smanjen za 246,16 miliona EUR, dok je u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu smanjen za 60,58 miliona EUR.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (CBCG) kako bi se taj Zakon uskladio sa preporukama Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Predloženim odredbama se postiže potpuno usklađivanje važećeg Zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), u skladu sa preporukama Evropske komisije, kao i usklađivanje sa preporukama MMF-a, datim tokom sprovođenja Misije za procjenu zaštitnih mehanizama CBCG.

Iz Vlade su pojasnili da, pored toga, izmjene i dopune obuhvataju i određena pitanja koja se odnose na usaglašavanje sa drugim zakonima koji su donijeti nakon posljednjih izmjena tog Zakona, kao i pitanja za koja je praksa u radu Centralne banke ukazala na potrebu drugačijeg normiranja.

Vlada je donijela Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica.

Kako je istaknuto, Uredba će pružiti potrebne smjernice i rješenja za prevladavanje nedostataka i nejasnoća u regulativi o sidrištima luka.

“Njena primjena će rezultirati poboljšanom sigurnošću, efikasnošću i funkcionisanjem pomorske plovidbe i lučkih operacija, čime će se osigurati optimalni uslovi za pomorce, brodove i lučki promet u cjelini”, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela Program podsticanja projekata u vodoprivredi za ovu godinu, kojim se utvrđuje obim sredstava za finansiranje poslova upravljanja vodama i vrši njihov raspored i visina po namjenama, objektima i opštinama.

“Programom je opredijeljen iznos od 1,25 miliona EUR koji je obezbijeđen u Budžetu za ovu godinu”, kaže se u dokumentu.

Pojašnjava se da je program koncipiran tako što je prioritet dat seoskim vodovodima, koji su finansirani u prethodnom periodu, kao i novim zahtjevima za izgradnju vodovoda, koji su dostavljeni od strane Opština.

Za tu namjenu opredijeljeno je 500 hiljada EUR za izgradnju 14 objekta, a u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području.

“Između ostalog, za implementaciju planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva predviđena su sredstva u iznosu od 600 hiljada EUR, dok je za individualno vodosnabdijevanje predviđeno 75 hiljada EUR”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je usvojena je Informacija o uplati dobiti privrednih društava u većinskom vlasništvu države u budžet države.

U Informaciji se navodi da je Direkcija za fiskalne rizike državnih kompanija utvrdila da u prethodnom periodu nije bilo uplata na Glavni račun državnog trezora po ovom osnovu za 2021. i prošlu godinu od onih državnih kompanija koje su u pomenutom periodu pozitivno poslovale.

“Uvažavajući razloge za otežano poslovanje tokom prethodne dvije godine, Vlada je ocijenila da su se stekli uslovi za uplatu dijela dobiti”, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da su zaduženi su predstavnici države u organima upravljanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države i sa njima povezanih društava da pokrenu inicijativu za donošenje odluka o raspodjeli dobiti.

“Kojom će se utvrditi da se 30 odsto ostvarene neto dobiti u 2021. godini, odnosno 70 odsto ostvarene neto dobiti u prošloj godini, u iznosu koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplati u budžet”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je Vlada je usvojila Informaciju o organizaciji festivala Lake fest 2023 i manifestacije Međunarodni sajam pršuta – MESAP 2023, kao i da su prihvaćeni ugovori o saradnji na organizaciji tih manfestacija.

U Informaciji se navodi da podsticanje manifestacionog turizma utiče na stvaranje cjelogodišnjeg turističkog proizvoda, odnosno, na smanjenje sezonalnosti u poslovanju turističke privrede i u konačnom, poboljšanju životnog standarda stanovništva.

“U skladu sa tim, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi sredstva podrške za organizaciju festivala Lake fest 2023 od 30 hiljada EUR, a za manifestaciju Međunarodni sajam pršuta – MESAP 2023 20 hiljada EUR”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o vanrednom usklađivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj prošle godine.

U Informaciji se navodi da je, zbog nepotpunog obuhvata prilikom usklađivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za prošli godinu, nastalog usljed neadekvatno definisanih uporednih perioda na osnovu kojih se utvrđuje procenat usklađivanja, utvrđeno da je primjenom postojeće zakonske norme koja propisuje usklađivanje, iz uporednog perioda izostavljen treći kvartal u odnosu na kvartal koji mu prethodi.

Tim povodom, zadužen je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja da izvrši vanredno usklađivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj ove godine za 2,95 odsto, a za tu namjenu je odobreno dodatnih 9,6 miliona EUR.

“U diskusiji je naglašeno da će, uz redovno zakonsko usklađivanje od 5,4 odsto, penzije biti uvećane ukupno za 8,35 odsto, tako da će minimalna penzija iznositi 282 EUR i ona će preći 60 odsto učešća u minimalnoj zaradi, dok će prosječna biti oko 405 EUR”, kazali su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o preusmjeravanju sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za ovu godinu.

U Informaciji se navodi da, na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranim Zakonom o budžetu Crne Gore za ovu godinu.

“Pa je Vlada odobrila preusmjeravanje neutrošenih sredstva u ukupnom iznosu od 16.495.775 EUR za plaćanje dospjelih obaveza za projekte čija je realizacija u toku”, precizira se u dokumentu.

Vlada je usvojila Informaciju o organizaciji koncerta Stjepana Hausera u opštini Bar i zadužila Ministartsvo finansija da obezbijedi 200 hiljada EUR iz Tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje organizacije tog događaja, dok Turistička organizacija Bar obezbjeđuje 20 hiljada EUR.

U okviru realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen, Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja Direktnog ugovora između Koncesionara, Prioritetnog zajmodavca i Koncedenta.

U Informaciji se navodi da je osnovni razlog za potpisivanje ovakvog sporazuma sadržan u potrebi omogućavanja kreditoru da se projekat uspješno realizuje tokom perioda neophodnog za otplatu kredita.

“Direktnim ugovorom koji se zaključuje između Vlade (Koncedent), Žičare Kotor – Lovćen d.o.o. Podgorica (Projektna kompanija) i Crnogorske komercijalne banke (Prioritetni zajmodavac) ugovorne strane se, pored ostalog, saglašavaju i potvrđuju da zaključenje tog Ugovora i njegove odredbe neće biti tumačene kao da je Vlada stekla bilo kakva prava i obaveze po Ugovoru o kreditu, niti da ovaj Ugovor ni u jednom dijelu može prouzrokovati obavezu Vlade u vezi sa vraćanjem kredita, plaćanjem kamate ili bilo koje druge obaveze koje proizilaze iz Ugovora o kreditu”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je Vlada je prihvatila tekst Direktnog ugovora između Koncesionara, Prioritetnog zajmodavca i Koncedenta i dala saglasnost za zaključenje Ugovora o kreditu između Koncesionara i Prioritetnog zajmodavca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije